بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر سبزوار تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار پزشکي
نيمسال اول
20 16 4 9 35 6614 970 1891 691
2 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار پزشکي
نيمسال دوم
26 18 0 6 47 6533 1263 1263 2027
3 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار پزشکي
15 14 1 4 62 6370 2192 3248 2192
4 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار تکنولوژي پرتوشناسي
20 13 5 11 38 5667 4353 6971 10805
5 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار پرستاري
نيمسال اول
28 16 3 12 37 5840 4486 4648 4938
6 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار پرستاري
نيمسال دوم
24 13 3 10 36 5458 6710 6902 11544 7382
7 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار علوم آزمايشگاهي
25 15 2 11 36 5532 6871 6871 11425
8 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار مامايي
18 8 3 8 31 5397 8713
9 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) پرستاري
20 7 2 5 43 5204 9357 15481
10 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار هوشبري
25 13 3 8 46 5483 9936 10160 14107
11 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار اتاق عمل
25 14 2 6 44 5227 10017 15916 10328
12 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار روانشناسي
13 9 1 6 35 5192 10281 11016 15220
13 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار زيست شناسي سلولي مولکولي
56 17 2 11 30 5123 13822 14522 38259
14 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار فيزيک
5 4 0 0 20 4263 16544 41470
15 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار بهداشت عمومي
25 13 8 10 44 4924 17417 23804 17417
16 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 5 0 0 43 4829 20947 26415
17 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار شيمي کاربردي
38 5 0 0 49 4439 21141
18 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار زيست شناسي جانوري
52 15 7 12 21 4737 21523 21523 41766 38384
19 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار مهندسي بهداشت محيط
25 12 4 8 30 4736 22797 33187 22797
20 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار شيمي کاربردي
شبانه
10 3 0 0 21 4825 32642 33786
21 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار شيمي محض
10 3 1 2 34 4220 36100
22 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز سبزوار روانشناسي
15 6 4 6 28 4505 38133 41598
23 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار شيمي محض
38 5 2 5 34 4308 44423 76170
24 دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) مهندسي کامپيوتر
2 3 0 0 26 4267 53995 63500
25 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار رياضيات وکاربردها
6 3 0 0 22 4222 56210 85423
26 دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) علوم مهندسي
4 3 0 0 8 4252 59980
27 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار زيست شناسي گياهي
47 6 1 4 46 4325 69583
28 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار علوم و مهندسي محيط زيست
18 5 4 4 29 4503 70666 70666
29 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار آمار
6 5 0 0 11 4092 78821 89330
30 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار علوم و مهندسي محيط زيست
11 3 3 3 28