بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های کهگيلويه و بويراحمد در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر ياسوج تعداد قبولی کانون از استان کهگيلويه و بويراحمد میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج پزشکي
نيمسال اول
20 12 0 2 52 6438 283 531
2 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج دندانپزشکي
17 12 0 0 28 6405 701 1249
3 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج پزشکي
نيمسال دوم
30 21 0 2 43 6523 829 1227 2027 746
4 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج پزشکي
20 21 0 5 51 6184 1427 2137 3557 1235
5 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج تکنولوژي پرتوشناسي
22 12 0 3 36 5799 4327 5373 4533
6 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج پرستاري
34 8 0 4 25 5908 5767 6710
7 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج علوم تغذيه
30 16 0 5 37 5664 5854 3345 7801 11040
8 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج هوشبري
24 9 0 3 35 5183 6721 6748 11459
9 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج علوم آزمايشگاهي
24 13 0 6 39 5565 6980 9516
10 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج اتاق عمل
20 8 0 3 38 5380 7362 11198
11 پرديس كوثر - ياسوج آموزش ابتدايي
بومي کهگيلويه وبويراحمد
2 3 0 3 101 5603 7546 8667
12 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج مامايي
20 7 0 2 40 5303 7903 8378
13 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج بهداشت عمومي
30 9 0 2 30 5073 13340 28754 12239
14 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج مهندسي بهداشت محيط
25 6 0 1 18 5068 18428 19981
15 دانشگاه ياسوج اقتصاد
12 3 0 1 39 4551 26734
16 دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) شيمي کاربردي
36 10 0 0 25 4585 31085 43360
17 دانشگاه ياسوج شيمي محض
60 8 0 2 20 4438 41376 68161
18 دانشگاه ياسوج فيزيک
7 3 0 0 8 4391 49274
19 پرديس كوثر - ياسوج آموزش ابتدايي
بومي کهگيلويه وبويراحمد
4 4 0 3 59
20 دانشگاه ياسوج زيست شناسي گياهي
36 3 0 1 31