بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های قزوين در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر قزوين تعداد قبولی کانون از استان قزوين میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي قزوين دندانپزشکي
15 9 2 2 51 6586 650 960
2 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پزشکي
44 25 1 1 35 6759 786 786 1150
3 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پزشکي
25 25 3 3 36 6240 1520 1669 2547 1765
4 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پرستاري
نيمسال دوم
30 9 1 1 40 5842 4982 5024
5 دانشگاه علوم پزشکي قزوين هوشبري
25 8 2 2 34 5494 5494 11446
6 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پرستاري
نيمسال اول
30 9 2 2 38 5722 5928 8901
7 دانشگاه علوم پزشکي قزوين اتاق عمل
25 6 1 1 29 5690 7342
8 دانشگاه علوم پزشکي قزوين مامايي
20 6 0 0 18 5399 7595
9 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
15 10 1 1 30 5556 7802 7802 13262
10 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
15 3 0 0 20 5377 9042
11 دانشگاه علوم پزشکي قزوين مديريت خدمات بهداشتي درماني
30 7 0 0 22 5063 13986 14743
12 دانشگاه علوم پزشکي قزوين بهداشت عمومي
25 6 1 1 24 4980 14442
13 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين شيمي محض
32 3 0 0 15 5051 14916
14 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين روانشناسي
18 7 0 0 35 4869 15878 33615
15 دانشگاه علوم پزشکي قزوين مهندسي بهداشت محيط
30 6 1 1 33 4960 18459 18459
16 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين مديريت بازرگاني
18 3 1 1 15 4682 20753
17 دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين روانشناسي
18 6 1 1 19 4504 28484
18 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين مديريت مالي
18 3 1 1 27 4832 29000
19 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک زيست فناوري
60 5 0 0 14 4563 29171
20 دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين روانشناسي
18 7 0 0 14 4543 34738 34738 79168
21 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک زيست شناسي سلولي مولکولي
60 4 0 0 20 4579 37862
22 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين حسابداري
18 6 2 2 16 4575 41630 45280
23 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين مديريت صنعتي
18 3 0 0 22 4177 58148
24 دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين حسابداري
18 7 1 1 13 4275 83916 105740
25 پرديس بنت الهدي صدر-قزوين آموزش ابتدايي
بومي استان قزوين
9 3 3 3 48 5275
26 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين حسابداري
12 3 0 0 32 5143
27 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين روانشناسي
12 3 0 0 19 5634
28 دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين روانشناسي
24 3 0 0 21
29 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک مديريت مالي
18 3 0 0 35
30 دانشگاه علوم پزشکي قزوين مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
26 3 0 0 22 5119