بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های يزد در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر يزد تعداد قبولی کانون از استان يزد میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي يزد پزشکي
90 76 18 22 42 6815 400 565 775 467
2 دانشگاه علوم پزشکي يزد دندانپزشکي
30 23 5 6 38 6537 570 675 1160
3 دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان دندانپزشکي
پرديس خودگردان
16 12 2 4 33 6325 1481 2267 1481
4 دانشگاه علوم پزشکي يزد داروسازي
30 21 4 4 34 6153 1577 1610 2607
5 دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان پزشکي
پرديس خودگردان
50 49 7 12 46 6292 2013 2118 3002 2085
6 دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان داروسازي
پرديس خودگردان
20 19 4 4 40 6105 2572 2617 4002
7 دانشگاه علوم پزشکي يزد تکنولوژي پرتوشناسي
20 16 7 8 44 5901 4634 8466
8 دانشگاه علوم پزشکي يزد پرستاري
66 38 18 21 40 5938 4890 4517 8661 3950
9 دانشگاه علوم پزشکي يزد علوم آزمايشگاهي
20 17 9 11 35 5783 5024 4140 10728
10 دانشگاه علوم پزشکي يزد مامايي
18 12 8 8 32 5205 5206 13920
11 دانشگاه يزد مديريت مالي
12 4 0 0 62 5459 6640
12 دانشگاه علوم پزشکي يزد هوشبري
18 12 7 8 37 5601 6682 14014
13 دانشگاه يزد روانشناسي
14 10 4 4 32 5201 6993 13183
14 دانشگاه علوم پزشکي يزد علوم آزمايشگاهي
5 4 3 3 30 5913 7873 9373
15 دانشگاه علوم پزشکي يزد پرستاري
10 9 1 2 30 5468 8778 15974
16 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
20 17 14 16 34 5634 9033 14696
17 دانشگاه يزد زيست فناوري
40 18 2 3 25 5137 9126 10434 17306 31290
18 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
20 13 10 13 34 5549 9391 13276
19 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
8 7 0 7 30 5675 9771 11051
20 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) پرستاري
40 28 15 22 34 5454 9771 14396 10386
21 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) روانشناسي
شبانه
13 8 1 2 21 4885 10409 23753
22 دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان پرستاري
پرديس خودگردان
45 38 8 10 35 5377 11305 12459 20812 13165
23 دانشگاه علوم پزشکي يزد اتاق عمل
18 12 9 10 28 5219 11718 16537
24 دانشگاه يزد حسابداري
12 4 2 2 37 5422 11727
25 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
8 5 3 5 22 5230 11889
26 دانشگاه يزد زيست شناسي سلولي مولکولي
70 32 16 17 34 5033 12707 12440 22921 27997
27 دانشگاه يزد شيمي کاربردي
36 17 0 0 25 5048 13547 13547 26218 26540
28 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) اتاق عمل
20 12 6 8 27 5296 14066 18675
29 دانشگاه ميبد مديريت مالي
11 4 1 2 32 5224 14686
30 دانشگاه علوم پزشکي يزد مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
24 11 0 0 35 5183 16553 20541
31 دانشگاه علوم پزشکي يزد بهداشت عمومي
30 11 2 5 40 4961 16913 23224
32 دانشگاه علوم پزشکي يزد مهندسي بهداشت محيط
30 11 2 5 22 4989 17289 16883 28945
33 دانشگاه يزد شيمي محض
36 13 6 7 23 4959 18269 18269 37187
34 دانشگاه يزد اقتصاد
12 6 4 4 23 4915 18852
35 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) مهندسي بهداشت محيط
20 7 0 2 26 4757 19157 19157
36 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
9 3 1 1 31 4756 19686 19701
37 دانشگاه علوم پزشکي يزد مهندسي بهداشت محيط
7 4 2 2 22 5036 20161 33038
38 دانشگاه يزد مديريت بازرگاني
12 7 5 5 28 4965 20573 26394
39 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
27 7 7 7 22 4899 21184 32044
40 دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد (محل تحصيل يزد) روانشناسي
18 17 14 15 29 4921 21282 31493 21928
41 دانشگاه علوم پزشکي يزد مديريت خدمات بهداشتي درماني
30 16 10 13 24 5082 21378 27342
42 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
6 4 0 4 22 5111 24778 33431
43 دانشگاه پيام نور يزد - مرکز يزد روانشناسي
15 10 10 10 33 4963 24931 32413
44 دانشگاه يزد مديريت صنعتي
12 6 5 5 33 4913 26218 32887
45 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) حسابداري
شبانه
12 5 2 3 30 5216 28902 29423
46 دانشگاه ميبد مديريت صنعتي
11 8 4 8 23 4700 32987 39053
47 دانشگاه يزد علوم و مهندسي محيط زيست
20 6 4 4 23 4598 33464 36077
48 پرديس شهيد پاک نژاد - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
7 5 0 5 21 4554 34645 50197
49 دانشگاه ميبد اقتصاد
11 6 0 4 16 4468 38480 50483
50 دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد روانشناسي
18 21 19 20 28 4691 41800 57868
51 دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد (محل تحصيل يزد) ميكروبيولوژي
60 34 16 20 28 4643 43006 58010
52 دانشگاه يزد مهندسي طبيعت
18 4 3 3 40 4529 43039
53 دانشگاه يزد زمين شناسي
36 9 2 4 22 4419 50426 71407
54 دانشگاه يزد علوم و مهندسي خاك
18 3 1 3 32 4271 80313 80616
55 پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد آموزش ابتدايي
بومي استان يزد
10 3 0 3 71
56 دانشگاه علوم پزشکي يزد مامايي
4 3 0 0 14
57 دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز) مديريت بازرگاني
شبانه
12 3 2 2 38
58 دانشگاه علوم پزشکي يزد مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
5 3 0 0 33
59 دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 3 0 0 28
60 دانشگاه علوم پزشکي يزد هوشبري
5 3 1 1 48