بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های همدان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر ملاير تعداد قبولی کانون از استان همدان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه ملاير ميكروبيولوژي
80 24 2 2 25 5010 16536 16701 27695 24618
2 دانشگاه ملاير روانشناسي
18 5 0 1 16 4516 20487
3 دانشگاه ملاير زيست فناوري
70 18 0 6 26 4778 25089 31289 36805
4 دانشگاه ملاير شيمي کاربردي
56 17 0 0 26 4774 34132 45807
5 دانشگاه ملاير شيمي کاربردي
16 4 0 0 28 4284 55728 57073
6 دانشگاه ملاير علوم و مهندسي محيط زيست
18 5 0 3 15 4223 55798
7 دانشگاه ملاير زيست شناسي گياهي
72 9 1 2 29 4279 74988 115858 89835
8 دانشگاه ملاير مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 4 0 2 15 4124 108857 140563
9 دانشگاه ملاير روانشناسي
شبانه
6 3 1 2 22