بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های همدان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر همدان تعداد قبولی کانون از استان همدان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي همدان پزشکي
نيمسال اول
50 35 4 7 59 6787 259 901 350
2 دانشگاه علوم پزشکي همدان دندانپزشکي
25 15 3 3 43 6794 622 1164
3 دانشگاه علوم پزشکي همدان پزشکي
نيمسال دوم
50 32 4 6 40 6724 865 1221 529
4 دانشگاه علوم پزشکي همدان داروسازي
28 19 3 4 40 6199 1307 1425 3217
5 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان دندانپزشکي
پرديس خودگردان
14 10 4 4 51 6587 1432 1426 2331
6 دانشگاه علوم پزشکي همدان فيزيوتراپي
17 8 0 0 57 6131 1670 3395
7 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان پزشکي
پرديس خودگردان
20 14 3 3 56 6142 1732 1927 2382 1816
8 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان پزشکي
پرديس خودگردان
20 18 2 2 37 6408 1812 2035 3275 1905
9 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان داروسازي
پرديس خودگردان
20 18 0 3 54 6220 2373 2323 4439 2734
10 دانشگاه علوم پزشکي همدان پرستاري
نيمسال اول
30 22 5 11 38 5838 3045 7360 3300
11 دانشگاه علوم پزشکي همدان پرستاري
نيمسال دوم
30 14 4 7 37 5948 4021 9431 4021
12 دانشگاه علوم پزشکي همدان کاردرماني
20 11 1 1 50 6016 4345 8309 4345
13 دانشگاه علوم پزشکي همدان تکنولوژي پرتوشناسي
25 12 5 6 47 5764 4737 9350 6507
14 دانشگاه علوم پزشکي همدان گفتاردرماني
20 9 2 2 36 5814 6653 10113
15 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) پرستاري
32 15 4 9 33 5280 7264 11291 6975
16 دانشگاه علوم پزشکي همدان اتاق عمل
25 14 5 9 36 5421 7932 14801 12218
17 دانشگاه علوم پزشکي همدان علوم آزمايشگاهي
30 14 5 6 35 5419 8878 10952
18 پرديس شهيد باهنر - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
6 4 0 4 63 5676 9478 9599
19 دانشگاه علوم پزشکي همدان هوشبري
25 9 7 9 37 5322 9826 12822
20 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) پرستاري
26 25 4 16 35 5596 9842 15050 9842
21 دانشگاه بوعلي سينا - همدان روانشناسي
12 5 0 2 63 5239 10466 15265
22 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) پرستاري
30 19 7 9 46 5500 10860 14886 7133
23 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان پرستاري
نيمسال اول --پرديس خودگردان
20 9 1 2 33 5529 11368 18402
24 دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان پرستاري
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
20 17 4 4 33 5340 12110 20011 12200
25 دانشگاه علوم پزشکي همدان مامايي
20 10 3 9 30 5339 13099 17137
26 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) اتاق عمل
20 8 4 6 38 5402 13599 17951
27 پرديس شهيد مقصودي - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
2 3 3 3 33 5227 14787 21282
28 دانشگاه علوم پزشکي همدان بهداشت عمومي
نيمسال دوم
25 8 2 3 29 5013 15806 25995
29 دانشگاه بوعلي سينا - همدان حسابداري
12 3 2 3 39 4815 16023
30 دانشگاه بوعلي سينا - همدان کارداني دامپزشکي
45 16 7 10 16 4795 16536 15994 46804
31 پرديس شهيد باهنر - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
5 5 0 5 42 5606 16715 17050
32 دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) بهداشت عمومي
30 10 0 3 41 5048 17141 26174 18324
33 دانشگاه علوم پزشکي همدان بهداشت عمومي
نيمسال اول
25 9 3 7 27 4942 18852 24492
34 دانشگاه علوم پزشکي همدان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
نيمسال اول
16 6 0 0 26 5579 18859
35 دانشگاه علوم پزشکي همدان فناوري اطلاعات سلامت
20 7 5 6 21 5122 19100 28812
36 پرديس شهيد مقصودي - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
9 8 0 8 26 4695 19785 40014
37 دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان روانشناسي
15 5 5 5 30 4836 20065 32912
38 دانشگاه علوم پزشکي همدان مهندسي بهداشت محيط
30 9 1 2 34 4828 21310 26986 21537
39 دانشگاه بوعلي سينا - همدان علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
35 5 0 0 27 4818 21580
40 پرديس شهيد مقصودي - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
3 4 0 4 21 4837 21871
41 دانشگاه بوعلي سينا - همدان شيمي کاربردي
36 9 0 0 31 4761 22060 27050
42 دانشگاه بوعلي سينا - همدان بهداشت مواد غذايي
35 15 4 6 31 4787 22337 45963 22337
43 دانشگاه بوعلي سينا - همدان شيمي محض
36 12 4 7 39 4908 22451 32552
44 دانشگاه علوم پزشکي همدان مهندسي بهداشت محيط
20 7 0 0 37 4861 26812 33083
45 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 7 3 5 33 4802 27274 36441 29396
46 دانشگاه بوعلي سينا - همدان اقتصاد
12 7 3 4 14 4794 29775 29883
47 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) مديريت بازرگاني
14 5 0 1 48 4562 32328
48 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) مديريت صنعتي
14 5 0 1 24 4920 34452 37571
49 دانشگاه بوعلي سينا - همدان گياه پزشكي
20 4 3 3 23 4587 35201 37862
50 دانشگاه علوم پزشکي همدان کتابداري در شاخه پزشکي
30 7 1 2 28 4681 37017 40498
51 دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان حسابداري
15 5 2 5 38 4788 38384 54408
52 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) مديريت دولتي
14 5 0 0 18 4514 43758 46865
53 دانشگاه بوعلي سينا - همدان علوم دامي
18 5 0 0 12 4727 49859 55408
54 دانشگاه سينا-همدان(دانشکده کشاورزي ومنابع طبيعي تويسرکان) علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
18 6 2 4 31 4386 50716 51319
55 دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان مديريت بازرگاني
15 5 3 4 28 4684 52232 52232
56 دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
15 6 5 5 15 4522 53924 53924
57 دانشگاه بوعلي سينا - همدان زمين شناسي
54 11 4 6 19 4275 54371 91022 115797
58 دانشگاه بوعلي سينا - همدان زيست شناسي گياهي
68 8 4 6 27 4521 59486 62153
59 پرديس شهيد باهنر - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
3 3 0 3 41
60 پرديس شهيد باهنر - همدان آموزش ابتدايي
بومي استان همدان
5 3 3 3 19
61 دانشگاه علوم پزشکي همدان پزشکي
بومي استان همدان محل خدمت ملاير --مناطق محروم
3 3 0 2 78
62 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) حسابداري
12 3 0 0 24
63 دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان مديريت دولتي
15 4 2 3 28
64 دانشگاه علوم پزشکي همدان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
نيمسال دوم
16 4 0 0 36