بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مركزي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اراك تعداد قبولی کانون از استان مركزي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي اراک پزشکي
نيمسال اول
25 14 7 7 49 6761 814 1471
2 دانشگاه علوم پزشکي اراک پزشکي
نيمسال دوم
55 32 2 3 40 6387 1282 1728 1282
3 دانشگاه علوم پزشکي اراک دندانپزشکي
15 10 2 3 39 6462 1382 1443
4 دانشگاه علوم پزشکي اراک پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
20 20 1 1 45 6354 1881 1711 2931 2045
5 دانشگاه علوم پزشکي اراک پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
30 27 0 0 57 6284 2160 2133 3384 2218
6 دانشگاه علوم پزشکي اراک پزشکي
بومي مرکزي محل خدمت خنداب --مناطق محروم
5 3 2 2 37 6133 3738 4548
7 دانشگاه علوم پزشکي اراک کاردرماني
15 8 1 1 59 6057 3755 6783
8 دانشگاه علوم پزشکي اراک تکنولوژي پرتوشناسي
20 8 0 0 31 5756 4730 8455
9 دانشگاه علوم پزشکي اراک علوم آزمايشگاهي
25 9 1 1 40 5868 5517 15500
10 دانشگاه علوم پزشکي اراک تکنولوژي پرتودرماني
18 7 1 1 19 5281 5749 7452
11 دانشگاه علوم پزشکي اراک پرستاري
نيمسال اول
32 9 3 3 32 5661 6695 10161
12 دانشگاه علوم پزشکي اراک مامايي
15 4 0 0 40 5620 8338
13 دانشگاه اراک روانشناسي
14 6 0 0 32 5318 9110 9950
14 دانشگاه علوم پزشکي اراک پرستاري
نيمسال دوم
32 14 3 3 57 5628 9929 12845
15 دانشگاه علوم پزشکي اراک اتاق عمل
20 9 2 2 30 5611 10010 13679
16 دانشگاه علوم پزشکي اراک هوشبري
22 8 2 4 34 5419 13083 13523
17 دانشگاه علوم پزشکي اراک مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
24 9 0 0 44 5209 19669 25790
18 دانشگاه علوم پزشکي اراک بهداشت عمومي
20 7 0 0 26 4836 21129 24452
19 دانشگاه اراک شيمي کاربردي
48 13 0 0 22 4925 23790 31959
20 دانشگاه اراک کارداني توليد وبهره برداري ازگياهان دارويي ومعطر
32 3 0 0 37 4835 24179
21 دانشگاه علوم پزشکي اراک مهندسي بهداشت محيط
30 3 0 0 21 5291 25244 26909
22 دانشگاه اراک شيمي محض
48 7 0 0 31 5210 27287 38080
23 دانشگاه پيام نور استان مرکزي - مرکز اراك حسابداري
15 4 2 3 45 4339 29399
24 دانشگاه اراک زيست شناسي جانوري
65 14 1 1 17 4783 32367 43509
25 پرديس شهيد باهنر - اراك آموزش ابتدايي
بومي مرکزي
8 5 3 4 18 4846 36813 40702
26 دانشگاه اراک زيست شناسي گياهي
59 3 0 0 31 4595 51037
27 دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) پرستاري
20 3 0 0 51 5554
28 دانشگاه علوم پزشکي اراک علوم آزمايشگاهي
7 4 0 0 13
29 دانشگاه اراک مديريت صنعتي
14 3 1 1 31