بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كردستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر سنندج تعداد قبولی کانون از استان كردستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پزشکي
نيمسال اول
30 28 10 13 49 6702 534 1405 585
2 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پزشکي
نيمسال دوم
30 26 2 4 50 6689 699 1822 699
3 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج دندانپزشکي
17 13 1 3 42 6433 700 1553 694
4 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پزشکي
بومي کردستان محل خدمت قروه --مناطق محروم
3 3 1 3 36 5913 1102
5 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پزشکي
20 21 9 13 40 6394 1211 3390 1493
6 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پزشکي
بومي کردستان محل خدمت سقز --مناطق محروم
4 4 2 4 37 6344 1975
7 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پزشکي
بومي کردستان محل خدمت بانه --مناطق محروم
4 4 2 3 67 6530 3288 3488
8 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پرستاري
نيمسال اول
32 17 10 14 39 5890 4087 9350 4126
9 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پرستاري
نيمسال دوم
42 27 12 21 43 5837 5350 9702 5730
10 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج تکنولوژي پرتوشناسي
20 6 1 2 24 5574 7131
11 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج تکنولوژي پرتودرماني
18 8 3 3 43 5368 7197 15760
12 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پرستاري
14 14 9 11 44 5723 7743 15199 7293
13 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج علوم آزمايشگاهي
20 14 5 9 31 5622 7839 7839 12845 9111
14 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج اتاق عمل
20 12 2 9 34 5509 8642 14846 8953
15 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج مامايي
20 11 2 5 38 5343 9002 15566 9002
16 دانشگاه پيام نور كردستان - مرکز سنندج روانشناسي
15 6 4 6 36 5233 9639 27051
17 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج هوشبري
20 11 3 8 29 5589 9920 15414 9920
18 دانشگاه كردستان - سنندج زيست فناوري
40 10 3 5 22 4953 12628 26913
19 دانشگاه كردستان - سنندج علوم کامپيوتر
6 3 0 0 13 4351 13710
20 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج بهداشت عمومي
25 13 6 11 46 5310 14705 20368 14705
21 دانشگاه كردستان - سنندج روانشناسي
12 6 3 3 34 5244 15234 18717
22 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 7 0 0 37 5067 17602 22082 17602
23 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج مهندسي بهداشت محيط
25 8 5 7 38 4994 19517 29249
24 دانشگاه كردستان - سنندج حسابداري
11 6 2 5 53 5108 19965 19965
25 دانشگاه كردستان - سنندج علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
30 10 1 3 24 4838 23169 40203 24120
26 دانشگاه كردستان - سنندج زيست شناسي سلولي مولکولي
40 10 3 5 25 4995 23279 31562 29195
27 دانشگاه كردستان - سنندج روانشناسي
شبانه
11 6 2 4 40 4965 24452
28 دانشگاه كردستان - سنندج شيمي کاربردي
36 13 0 0 31 4833 27176 40867 33212
29 دانشگاه كردستان - سنندج علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 6 1 2 28 4796 27202 44005
30 دانشگاه كردستان - سنندج حسابداري
شبانه
11 6 2 4 34 4914 29482 38534
31 دانشگاه كردستان - سنندج گردشگري
12 5 0 0 25 4496 32174 53541
32 دانشگاه كردستان - سنندج شيمي محض
36 8 3 4 17 4293 34058 79731
33 دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) علوم کامپيوتر
5 3 0 0 15 4224 44287 71848
34 دانشگاه كردستان - سنندج گياه پزشكي
20 5 2 3 21 4555 48544
35 دانشگاه كردستان - سنندج علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
14 4 2 4 32 4525 49896
36 دانشگاه كردستان - سنندج گياه پزشكي
15 6 5 6 22 4272 58396 80921
37 دانشگاه كردستان - سنندج علوم و مهندسي محيط زيست
18 6 5 5 29 4129 63743 150514
38 دانشگاه كردستان - سنندج مهندسي طبيعت
18 3 3 4 15 4114 73604
39 دانشگاه كردستان - سنندج زمين شناسي
41 6 1 3 20 4304 76305
40 دانشگاه كردستان - سنندج اقتصاد
11 3 2 3 28
41 دانشگاه كردستان - سنندج اقتصاد کشاورزي
16 3 0 1 17
42 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج پزشکي
بومي کردستان محل خدمت سرواباد --مناطق محروم
4 3 2 3 48
43 دانشگاه كردستان - سنندج علوم و مهندسي محيط زيست
18 3 3 3 14
44 دانشگاه كردستان - سنندج علوم و مهندسي شيلات
18 3 2 2 22
45 دانشگاه كردستان - سنندج مديريت بازرگاني
12 3 1 2 29
46 دانشگاه كردستان - سنندج مهندسي فضاي سبز
18 4 3 3 13