بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های گلستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر گرگان تعداد قبولی کانون از استان گلستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان پزشکي
62 51 10 14 38 6558 654 871 1459 654
2 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان دندانپزشکي
21 19 1 2 47 6579 829 829 1388 893
3 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان پزشکي
بومي گلستان محل خدمت مينودشت --مناطق محروم
2 3 0 3 46 6453 1134 1333
4 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان دندانپزشکي
پرديس خودگردان
17 12 0 1 32 6327 1635 1635 2526 1635
5 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان پزشکي
پرديس خودگردان
50 48 11 20 45 6384 1893 1852 3228 2040
6 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان علوم تغذيه
20 13 3 3 34 6133 3257 3257 5899
7 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان پرستاري
نيمسال اول
32 24 8 16 33 5798 4001 10454 5749
8 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان علوم آزمايشگاهي
18 10 4 7 33 5413 4074 8835
9 پرديس امام خميني - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
10 8 4 8 26 5705 4769 8787 4769
10 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان علوم تغذيه
پرديس خودگردان
5 4 0 0 74 6084 5366 6245
11 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان پرستاري
نيمسال دوم
32 23 6 15 29 5761 6305 12202 7356
12 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
8 6 0 6 46 5546 6432 7960
13 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان مامايي
20 9 4 6 23 5414 7309 15346 7317
14 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان اتاق عمل
20 8 4 7 23 5393 9152 14949 9761
15 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
5 4 2 4 22 5449 9842 12650
16 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان هوشبري
18 10 3 7 23 5005 9965 14211
17 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
15 7 5 7 30 4932 10787 16361
18 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان بهداشت عمومي
20 7 1 3 35 5255 11459 21565
19 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان پرستاري
پرديس خودگردان
22 14 5 8 29 5283 13885 18717
20 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان مهندسي بهداشت محيط
25 6 1 3 26 5094 16039
21 دانشگاه گلستان - گرگان زيست شناسي جانوري
35 10 1 1 30 4835 20970 37324
22 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 5 2 2 33 4773 26874 28832
23 دانشگاه گلستان - گرگان شيمي کاربردي
28 8 0 0 41 4892 28711 33854
24 دانشگاه گلستان - گرگان اقتصاد
شبانه
5 3 0 0 37 4708 28815
25 دانشگاه گلستان - گرگان مديريت بازرگاني
11 5 1 2 27 4902 29529
26 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گياه پزشكي
20 5 3 3 23 4723 32435 39948
27 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي شيلات
18 3 2 3 39 4199 36566
28 دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گرگان روانشناسي
15 6 2 4 15 4794 36813 48241
29 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 3 1 1 14 4191 44287
30 دانشگاه گلستان - گرگان زيست شناسي گياهي
32 4 1 2 16 4689 45147 56665
31 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 5 2 2 40 4401 52802 71254
32 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گياه پزشكي
20 6 1 5 23 4406 54566 54566
33 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي
18 4 0 0 21 4420 59190 60436
34 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي محيط زيست
18 5 2 3 26 4247 64485 64485
35 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اقتصاد کشاورزي
16 4 1 1 26 4262 71169 71169
36 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي محيط زيست
9 3 2 2 23 4324 96881 103166
37 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم دامي
18 3 0 0 17 4110 168296
38 پرديس امام خميني - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
4 3 0 3 53
39 پرديس امام خميني - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
5 5 0 5 24
40 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان آموزش ابتدايي
بومي گلستان
6 3 0 3 34
41 دانشگاه گلستان - گرگان اقتصاد
9 3 1 1 28
42 دانشگاه گلستان - گرگان شيمي کاربردي
شبانه
8 3 0 0 32
43 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان علوم آزمايشگاهي
پرديس خودگردان
4 3 0 0 32
44 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مهندسي صنايع مبلمان
18 3 2 2 14