بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های کرمانشاه در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كرمانشاه تعداد قبولی کانون از استان کرمانشاه میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پزشکي
نيمسال اول
34 32 19 27 44 6776 278 1061 341
2 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه دندانپزشکي
16 14 11 11 31 6615 499 1443
3 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پزشکي
نيمسال دوم
34 26 10 17 43 6457 569 1471 625
4 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان دندانپزشکي
پرديس خودگردان
8 3 1 1 38 6495 838
5 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه داروسازي
14 6 1 3 53 6786 1501
6 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان پزشکي
نيمسال اول --پرديس خودگردان
15 14 7 11 35 6243 1581 3071 1468
7 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان پزشکي
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
15 10 4 6 44 6374 1933 1933 3263
8 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان داروسازي
پرديس خودگردان
10 7 2 3 53 6398 2868 4375
9 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پرستاري
نيمسال اول
38 20 8 18 37 5968 3230 6600 3950
10 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پرستاري
نيمسال دوم
29 24 13 18 37 5691 4701 9186 4830
11 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه علوم آزمايشگاهي
23 12 7 10 35 5647 5945 10057 5945
12 دانشگاه رازي کرمانشاه دکتراي عمومي دامپزشکي
30 21 0 0 41 5700 6267 7982
13 دانشگاه رازي کرمانشاه دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
15 10 0 0 43 5286 6338 10740
14 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه تكنولوژي پزشکي هسته اي
22 10 3 4 29 5624 6560 14484
15 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر) پرستاري
20 14 8 13 35 5440 6576 12761 6906
16 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه تکنولوژي پرتوشناسي
22 14 4 7 44 5859 6693 9538 6693
17 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه هوشبري
20 9 5 8 30 5499 7701 14723
18 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پرستاري
12 13 7 9 29 5444 8082 16228 8082
19 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه مامايي
13 7 4 6 33 5422 9094 12016 9094
20 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه اتاق عمل
20 7 5 7 34 5426 9237 13968
21 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه مامايي
5 4 1 2 25 5412 11368
22 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه بهداشت عمومي
18 9 2 4 35 4841 12354 22016 12704
23 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
18 7 0 0 15 5067 12721 27217 12721
24 دانشگاه رازي کرمانشاه روانشناسي
12 5 5 5 42 5460 12977 14886
25 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه علوم و صنايع غذايي
28 11 4 5 30 5067 13952 13952 27695
26 دانشگاه رازي کرمانشاه روانشناسي
شبانه
12 6 3 3 46 4969 15612
27 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه فناوري اطلاعات سلامت
20 13 6 6 33 5076 16703 28252 14097
28 دانشگاه رازي کرمانشاه علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
40 9 4 5 21 4964 17407 34233
29 دانشگاه رازي کرمانشاه زيست شناسي سلولي مولکولي
40 13 6 8 23 4934 19931 33586
30 دانشگاه رازي کرمانشاه علوم ورزشي
18 4 3 3 32 4465 20145
31 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه مهندسي بهداشت محيط
23 4 1 2 12 4928 20244
32 دانشگاه رازي کرمانشاه حسابداري
18 9 3 5 30 5056 21184 27199
33 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
15 3 2 3 20 4218 21919
34 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه روانشناسي
24 10 9 9 14 4736 22016 26757
35 دانشگاه رازي کرمانشاه علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
شبانه
30 10 2 3 18 4852 22337
36 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه حسابداري
15 8 8 8 32 5166 23043 23790
37 دانشگاه رازي کرمانشاه اقتصاد
30 5 4 4 21 4576 24427
38 دانشگاه رازي کرمانشاه گياه پزشكي
شبانه
20 3 1 2 40 4389 26436
39 دانشگاه رازي کرمانشاه شيمي کاربردي
40 10 0 0 20 5033 26694 32615
40 دانشگاه رازي کرمانشاه حسابداري
شبانه
12 5 4 5 24 5161 27977 33488
41 دانشگاه رازي کرمانشاه شيمي کاربردي
شبانه
8 4 0 0 30 5141 28902 30612
42 دانشگاه رازي کرمانشاه گياه پزشكي
20 5 3 4 20 4956 30522
43 دانشگاه رازي کرمانشاه زيست شناسي جانوري
35 5 3 3 33 4519 36990 38348
44 دانشگاه رازي کرمانشاه شيمي محض
40 16 5 9 34 4774 37243 42684 44316
45 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه مديريت بازرگاني
15 6 5 6 39 4609 41766 54662
46 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه مديريت دولتي
15 6 6 6 19 4486 56110 72985
47 دانشگاه رازي کرمانشاه زيست شناسي گياهي
32 8 5 6 19 4339 56922 65101
48 دانشگاه رازي کرمانشاه مهندسي طبيعت
18 4 2 3 23 4562 58328
49 دانشگاه رازي کرمانشاه علوم و مهندسي خاك
18 3 2 2 15 4188 59486
50 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه علوم دامي
15 6 0 0 16 4541 61568 72899
51 دانشگاه رازي کرمانشاه ترويج و آموزش كشاورزي پايدار
18 3 2 3 31 4298 76703
52 دانشگاه رازي کرمانشاه علوم دامي
18 3 0 0 17 4040 86604
53 پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه آموزش ابتدايي
بومي استان کرمانشاه
3 3 3 3 28
54 پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه آموزش ابتدايي
بومي استان کرمانشاه
5 5 5 5 41
55 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه پزشکي
بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه -نيمسال دوم --مناطق محروم
4 3 0 2 54 6020
56 دانشگاه رازي کرمانشاه دکتراي عمومي دامپزشکي
بومي مناطق زلزله زده استان کرمانشاه --مناطق محروم
10 3 0 0 31
57 دانشگاه رازي کرمانشاه علوم و مهندسي باغباني
18 3 1 1 9
58 دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه مديريت صنعتي
15 3 2 2 32
59 دانشگاه رازي کرمانشاه مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 3 1 1 29
60 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه هوشبري
4 3 1 3 28