بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های لرستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر خرم آباد تعداد قبولی کانون از استان لرستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد پزشکي
نيمسال اول
20 16 9 11 55 6784 940 1570
2 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد دندانپزشکي
18 11 0 2 51 6606 975 1643
3 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد داروسازي
18 10 1 2 36 6326 1696 2902
4 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد پزشکي
نيمسال دوم
50 28 4 6 41 6573 1767 1918 838
5 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد پزشکي
21 19 5 8 45 6367 2092 3304 1991
6 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد کارداني تکنسين پروتزهاي دنداني
15 5 3 3 57 6285 3599
7 دانشگاه لرستان - خرم آباد دکتراي عمومي دامپزشکي
25 14 0 0 29 5868 4550 4550 11446
8 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد علوم تغذيه
20 12 2 2 43 6177 6136 14515
9 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد پرستاري
نيمسال دوم
32 19 9 12 31 5610 6305 11459 6376
10 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) پرستاري
32 13 3 7 31 5550 6633 13276 7075
11 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد تکنولوژي پرتوشناسي
22 10 3 4 54 5876 6899 11503
12 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) پرستاري
18 7 1 3 47 5544 7790 7811
13 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد پرستاري
نيمسال اول
34 12 10 10 27 5897 7873 9782
14 دانشگاه لرستان - خرم آباد دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
15 11 0 0 44 6016 7932 8476
15 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) پرستاري
32 11 2 5 34 5513 7994 14665 8538
16 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) مهندسي کامپيوتر
4 3 0 0 36 4427 8096
17 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد پرستاري
بومي لرستان محل خدمت اليگودرز --مناطق محروم
10 3 2 3 37 5460 9237
18 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد اتاق عمل
20 11 4 7 43 5448 9550 15994
19 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد مامايي
20 8 6 8 35 5305 9751 18477
20 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) اتاق عمل
15 4 1 1 23 5481 9982
21 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) هوشبري
20 9 5 5 33 5200 10148 19345
22 دانشگاه لرستان - خرم آباد ميكروبيولوژي
25 10 1 3 33 5146 12698 12698 21129
23 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد علوم آزمايشگاهي
نيمسال دوم
20 6 0 3 35 5315 12757 12860
24 دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد حسابداري
15 6 6 6 19 4413 15081 30801
25 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد هوشبري
20 6 3 4 32 5336 15695 17226
26 دانشگاه لرستان - خرم آباد علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
25 7 0 3 24 4926 15705 26261
27 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد فناوري اطلاعات سلامت
25 8 4 6 21 4968 18182
28 دانشگاه لرستان - خرم آباد اقتصاد
9 3 2 3 39 4956 20696
29 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد بهداشت عمومي
نيمسال اول
15 6 5 6 33 5053 22791 24875
30 دانشگاه لرستان - خرم آباد ميكروبيولوژي
شبانه
15 7 2 2 19 4980 23459 33131
31 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد بهداشت عمومي
نيمسال دوم
15 5 3 4 20 5165 24951 26104
32 دانشگاه لرستان - خرم آباد شيمي کاربردي
20 10 0 0 21 4912 25828 36961
33 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) روانشناسي
12 4 1 2 29 4794 26023 28110
34 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد مهندسي بهداشت محيط
20 8 4 6 26 5142 29835 30548
35 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) روانشناسي
12 3 0 2 8 4828 30915
36 دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد روانشناسي
15 4 3 4 31 4505 34262
37 دانشگاه لرستان - خرم آباد زمين شناسي
23 3 1 1 24 4493 34609
38 دانشگاه لرستان - خرم آباد علوم دامي
18 3 0 0 16 4284 34738
39 دانشگاه لرستان - خرم آباد علوم و مهندسي شيلات
18 3 1 3 20 4149 40846
40 دانشگاه لرستان - خرم آباد فيزيک
2 3 0 0 13 4125 41849
41 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) حسابداري
12 5 2 2 17 4810 44967 45477
42 دانشگاه لرستان - خرم آباد اقتصاد
شبانه
9 3 1 2 17 4347 46593
43 دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
15 6 6 6 24 4801 54628 68831
44 دانشگاه لرستان - خرم آباد زيست شناسي گياهي
23 4 3 3 29 4343 56822 58732
45 دانشگاه لرستان - خرم آباد زمين شناسي
14 4 1 3 18 4151 125425
46 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) حسابداري
12 3 1 1 10
47 دانشگاه لرستان - خرم آباد روانشناسي
شبانه
5 3 0 0 30
48 دانشگاه لرستان - خرم آباد شيمي محض
20 3 1 1 24
49 دانشگاه لرستان - خرم آباد شيمي کاربردي
شبانه
12 3 0 0 44
50 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول
20 5 1 1 22
51 دانشگاه لرستان - خرم آباد علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
شبانه
15 3 1 2 36
52 دانشگاه لرستان - خرم آباد علوم و مهندسي محيط زيست
18 3 2 2 23
53 دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد مديريت بازرگاني
15 3 3 3 21
54 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) مهندسي کامپيوتر
5 3 0 0 17