بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كرمان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر جيرفت تعداد قبولی کانون از استان كرمان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت پزشکي
20 17 3 6 34 6355 1113 1389 2348 1070
2 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت پزشکي
8 6 1 1 45 6610 2221
3 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت علوم آزمايشگاهي
بومي استان کرمان محل خدمت قلعه گنج --مناطق محروم
4 3 1 3 31 5071 8555
4 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت پرستاري
24 13 3 8 41 5345 10010 19417 10010
5 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت اتاق عمل
15 7 1 4 46 5168 11075 22082
6 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت هوشبري
25 15 2 7 36 5213 11204 21215 15495
7 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت مامايي
13 11 6 11 28 5174 12771 20307 12771
8 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت علوم آزمايشگاهي
بومي استان کرمان محل خدمت رودبار --مناطق محروم
4 3 1 3 50 4507 12874 18157
9 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت بهداشت عمومي
25 11 3 5 28 5107 18147 34670 21709
10 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت مهندسي بهداشت محيط
25 14 7 10 25 4721 21271 27756
11 دانشگاه جيرفت مهندسي طبيعت
18 3 1 3 28 4593 31617 83419
12 دانشگاه جيرفت شيمي کاربردي
24 5 0 0 21 4504 43711 59963
13 دانشگاه جيرفت شيمي کاربردي
24 8 0 0 23 4552 44515 49828 46689
14 دانشگاه جيرفت شيمي محض
24 5 2 3 38 4305 45423 45423
15 دانشگاه جيرفت شيمي محض
24 6 2 5 28 4300 52048 64335 117577
16 دانشگاه جيرفت علوم و مهندسي محيط زيست
18 4 0 3 25 4053 53397
17 دانشگاه جيرفت علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
18 5 1 4 20 4369 54526
18 دانشگاه جيرفت زيست شناسي گياهي
36 7 3 6 13 4170 56654 111679
19 دانشگاه جيرفت گياه پزشكي
20 6 1 3 30 4341 61942 73946
20 دانشگاه جيرفت علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
18 4 1 3 31 4294 64970
21 دانشگاه جيرفت گياه پزشكي
20 7 1 3 33 4358 75801 79949
22 دانشگاه جيرفت علوم دامي
18 4 0 0 20 4183 83073 124017
23 دانشگاه جيرفت علوم دامي
18 4 0 0 16 4269 90754
24 دانشگاه جيرفت زيست شناسي گياهي
36 6 2 4 23 4184 111148 195911
25 دانشگاه جيرفت علوم و مهندسي باغباني
18 3 0 3 15 4045 130641
26 دانشگاه جيرفت مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 4 0 3 20 4251 131460 133130
27 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت علوم آزمايشگاهي
بومي استان کرمان محل خدمت عنبراباد --مناطق محروم
3 3 2 3 46