بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كرمان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر رفسنجان تعداد قبولی کانون از استان كرمان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان دندانپزشکي
24 20 4 13 32 6418 761 1841 761
2 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان پزشکي
69 50 4 20 45 6473 872 1311 2002 872
3 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان پزشکي
16 17 4 7 47 6267 2225 2211 3544
4 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان تکنولوژي پرتوشناسي
26 18 1 10 36 5518 7160 13095 11093
5 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان علوم آزمايشگاهي
26 14 1 9 37 5642 8384 14601 11933
6 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان پرستاري
44 20 2 14 42 5526 9373 13227 9523
7 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان مامايي
20 15 1 12 31 5457 11269 17407 11594
8 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان حسابداري
12 5 1 5 33 4741 11643
9 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان هوشبري
26 19 0 13 31 5240 13776 17716 13840
10 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان اتاق عمل
22 13 2 11 27 5145 14293 21480 14293
11 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان بهداشت عمومي
25 8 2 7 30 4979 21343 27101
12 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان مهندسي بهداشت محيط
25 12 2 11 34 4805 25663 31891 25663
13 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان شيمي کاربردي
32 11 0 0 32 4407 37862 41598
14 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مديريت صنعتي
12 4 0 3 39 4872 43270 43795
15 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 3 0 3 34 4286 45783
16 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان گياه پزشكي
20 4 1 4 21 4381 47903
17 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 6 1 5 16 4326 52701 57932
18 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان اقتصاد
شبانه
6 4 0 4 22 4416 54280
19 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان گياه پزشكي
20 5 1 4 27 4368 68051 79814
20 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان شيمي کاربردي
16 4 0 0 28 4331 73194 95481
21 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان حسابداري
شبانه
6 3 2 3 13
22 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مديريت بازرگاني
12 4 1 4 24
23 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان مديريت بازرگاني
شبانه
6 3 0 2 37