بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كرمان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كرمان تعداد قبولی کانون از استان كرمان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي كرمان پزشکي
نيمسال اول
60 54 10 24 42 6661 371 738 1164 412
2 دانشگاه علوم پزشکي كرمان پزشکي
نيمسال دوم
30 29 2 11 51 6602 569 974 1695 609
3 دانشگاه علوم پزشکي كرمان دندانپزشکي
25 23 8 12 40 6609 615 838 1395 333
4 دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان دندانپزشکي
پرديس خودگردان
7 3 2 3 42 6241 1129
5 دانشگاه علوم پزشکي كرمان داروسازي
34 23 7 12 37 6229 1510 2899 1510
6 دانشگاه علوم پزشکي كرمان فيزيوتراپي
19 9 1 2 39 5995 1566 3365
7 دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان پزشکي
پرديس خودگردان
40 44 5 15 44 6334 2045 2181 3525 2270
8 دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان داروسازي
پرديس خودگردان
15 18 4 9 42 6109 2281 2105 4459
9 دانشگاه علوم پزشکي كرمان پرستاري
58 36 14 30 36 5869 3682 10223 5704
10 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان دکتراي عمومي دامپزشکي
45 36 0 0 40 5914 3993 4405 7150 4345
11 دانشگاه علوم پزشکي كرمان علوم تغذيه
24 19 7 11 45 6058 4303 7085 5412
12 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
45 34 0 0 47 5729 4848 4556 8377 10368
13 دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان علوم آزمايشگاهي
پرديس خودگردان
5 3 2 2 32 5509 5012
14 دانشگاه علوم پزشکي كرمان علوم آزمايشگاهي
28 21 8 15 28 5616 5063 10637 6592
15 دانشگاه علوم پزشکي كرمان تکنولوژي پرتوشناسي
25 13 5 8 32 5749 6310 8966 7630
16 دانشگاه علوم پزشکي كرمان مامايي
20 14 2 10 32 5494 6606 16147 8964
17 دانشگاه علوم پزشکي كرمان هوشبري
25 17 8 16 44 5558 8091 13636 9081
18 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان حسابداري
شبانه
4 4 2 3 24 5440 8489
19 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان روانشناسي
شبانه
5 4 3 4 34 5519 9735 13346
20 دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان هوشبري
پرديس خودگردان
5 4 1 2 35 5453 10288 13739
21 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
4 3 0 3 49 5151 10299 10593
22 دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) پرستاري
32 17 8 13 49 5326 10430 17812 12367
23 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
10 6 4 5 44 5183 11203 14118
24 دانشگاه علوم پزشکي كرمان اتاق عمل
25 16 4 12 34 5400 11476 15942 12616
25 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان روانشناسي
8 6 3 5 22 5097 12089 12089
26 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان زيست شناسي سلولي مولکولي
20 9 4 6 36 5454 12323 13903
27 دانشگاه علوم پزشکي كرمان فناوري اطلاعات سلامت
20 8 1 5 19 4930 15228 28085
28 دانشگاه علوم پزشکي كرمان بهداشت عمومي
25 8 5 6 34 4848 15495 22672 15495
29 دانشگاه علوم پزشکي كرمان مهندسي بهداشت محيط
25 7 0 3 38 4981 16112 29127
30 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
4 4 0 4 46 4362 17175 26661
31 دانشگاه علوم پزشکي كرمان بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
30 6 3 4 31 4598 17920 18344
32 دانشگاه علوم پزشکي كرمان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
24 9 0 0 28 5333 18331 21998
33 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان حسابداري
11 6 2 5 39 4994 22126 30138
34 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مديريت بازرگاني
12 5 1 4 31 4968 22669 25505
35 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان شيمي کاربردي
24 14 0 0 35 4851 23687 33341
36 دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان روانشناسي
15 9 5 9 17 4730 24829 32456
37 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان شيمي محض
24 10 6 10 29 5032 25784 36656
38 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
شبانه
10 6 6 6 22 4789 26272 41849
39 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 8 5 8 52 5024 27906 33400
40 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان گياه پزشكي
20 8 4 5 27 4725 28333 41080
41 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان زيست شناسي جانوري
25 6 3 4 31 5459 30366
42 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
8 6 0 5 37 5005 30506 31405
43 دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان مديريت دولتي
15 4 2 4 19 4215 31446
44 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
5 4 0 4 52 4750 33708 34768
45 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان شيمي کاربردي
24 7 0 0 23 4428 39730 54558 42672
46 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان گياه پزشكي
15 6 4 6 24 4549 42231 73233
47 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان زيست شناسي جانوري
9 4 2 3 31 5025 43879 43879
48 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي توليد وژنتيك گياهي
18 5 1 4 33 4455 49538 68278
49 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي توليد وژنتيك گياهي
14 6 4 6 32 4474 52323 61530
50 دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
15 5 2 4 24 4336 56177
51 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) مديريت بازرگاني
شبانه
9 4 2 2 36 4478 56177 61993
52 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان شيمي محض
24 7 4 7 22 4727 60517 61281
53 پرديس شهيد باهنر - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
4 3 0 3 29
54 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
4 3 0 3 42
55 پرديس شهيد باهنر - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان
5 3 0 3 16
56 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان اقتصاد
12 5 3 3 39
57 دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان حسابداري
15 4 2 4 13
58 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان علوم دامي
18 3 0 0 40
59 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان علوم و مهندسي باغباني
14 3 3 3 22