بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان غربي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اروميه تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان غربي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه اروميه مهندسي کامپيوتر
40 9 0 2 39 5020 1874 7523 1801
2 دانشگاه اروميه مهندسي برق
40 3 0 1 37 4342 4013
3 دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي صنايع
45 7 0 0 36 4645 4438 14903
4 دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي اپتيک و ليزر
40 3 0 0 11 4605 5347
5 دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي هوا فضا
45 6 0 1 48 4908 5489 7059
6 دانشگاه اروميه مهندسي عمران
40 4 0 0 17 4561 5816
7 دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي کامپيوتر
55 8 0 3 36 4835 7050 12263
8 دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي عمران
45 3 0 0 14 4276 7397
9 دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي برق
55 12 0 2 21 4498 8853 18408 16774
10 دانشگاه اروميه مهندسي صنايع
40 5 0 2 28 4773 9226 9320
11 دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مواد و متالورژي
40 3 0 0 62 4390 9293
12 دانشگاه اروميه مهندسي مکانيک
40 4 0 0 28 4700 10988
13 دانشگاه اروميه مهندسي مواد و متالورژي
40 4 0 0 17 4315 11159
14 دانشگاه اروميه مهندسي معماري
50 9 0 1 22 4583 12344 15874 12344
15 دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي مکانيک
55 10 0 1 27 4508 12382 14717
16 دانشگاه اروميه مهندسي شيمي
40 3 0 0 20 4580 12923
17 دانشگاه اروميه مهندسي پليمر
40 7 0 0 36 4309 13552 15994
18 دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي نساجي
30 3 0 1 16 4351 14199
19 دانشگاه اروميه مهندسي شهرسازي
50 7 0 0 16 4760 19943
20 دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي شيمي
55 4 0 0 20 4457 20083
21 دانشگاه صنعتي اروميه مهندسي معدن
45 5 0 1 17 4343 27117
22 پرديس شهيد رجايي - اروميه آموزش رياضي
بومي آذربايجان غربي
3 3 0 3 65
23 دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) مهندسي برق
40 3 0 0 19
24 دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) مهندسي عمران
40 3 0 2 38