بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های اصفهان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اصفهان تعداد قبولی کانون از استان اصفهان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي کامپيوتر
90 43 8 15 26 6094 391 1359 808 235
2 دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي آب
20 5 3 3 30 4696 753
3 دانشگاه اصفهان مهندسي پزشکي
40 10 0 2 18 5342 922 2357 922
4 دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي
35 13 4 6 23 5215 1138 4920 1138
5 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مکانيک
140 86 42 51 27 5824 1186 2384 1550 163
6 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق
180 94 34 41 26 5798 1239 2776 1642 238
7 دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيک
50 15 9 13 25 5226 1436 5847 4365 1338
8 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع
90 49 16 22 25 5525 1443 3405 1990 916
9 دانشگاه اصفهان مهندسي کامپيوتر
90 45 15 24 26 5639 1481 3057 1761
10 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نفت
30 10 1 3 28 5442 1573 2765
11 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران
85 42 10 16 24 5578 1690 3817 2187 856
12 دانشگاه هنر اصفهان مهندسي معماري
30 13 8 9 17 5510 1809 4183 1929
13 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي
65 16 3 4 32 5502 1880 3840 2055
14 دانشگاه اصفهان مهندسي مکانيک
45 23 13 14 21 5452 2116 3778 2173
15 دانشگاه اصفهان مهندسي برق
55 26 9 10 20 5470 2126 4154 2398
16 دانشگاه اصفهان علوم کامپيوتر
35 10 0 0 17 4934 2132 3021 2399
17 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد و متالورژي
80 24 6 11 27 5362 2380 5295 4510
18 دانشگاه اصفهان مهندسي عمران
35 16 12 14 25 5274 2719 4725 2510
19 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر
30 13 4 5 25 5088 2831 4210 3479
20 دانشگاه اصفهان مهندسي نقشه برداري
35 10 3 6 23 4933 2945 3966 2945
21 دانشگاه اصفهان حسابداري
6 3 3 3 15 5071 3048 3433
22 دانشگاه اصفهان مهندسي خط و سازه هاي ريلي
25 8 1 2 31 4790 3501 5420
23 دانشگاه هنر اصفهان مهندسي شهرسازي
30 12 8 12 21 4887 3607 6933 3607
24 دانشگاه اصفهان مهندسي مکانيک
شبانه
5 3 2 2 13 5687 4087 4160
25 دانشگاه اصفهان مهندسي برق
شبانه
10 4 3 3 16 5398 4725 4725
26 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي معدن
80 25 11 13 23 4870 4789 9035 8889 4218
27 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش رياضي
بومي استان اصفهان
6 4 4 4 30 5128 4887 5039
28 دانشگاه صنعتي اصفهان شيمي کاربردي
6 4 3 4 22 5233 4991 5602
29 دانشگاه اصفهان فيزيک
50 15 7 9 18 4845 5349 8131 6173
30 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي نساجي
130 27 10 18 21 4844 5504 10890 9700 5140
31 دانشگاه صنعتي اصفهان رياضيات و کاربردها
50 12 5 11 19 4853 5722 8739 8726
32 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش ابتدايي
بومي استان اصفهان
3 4 0 4 27 4524 6488 8429
33 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
20 7 7 7 15 4935 6515 9281
34 دانشگاه اصفهان شيمي کاربردي
7 4 3 3 14 4690 7697 7784
35 دانشگاه اصفهان رياضيات و کاربردها
50 9 4 7 21 4602 8714 10403 10949
36 دانشگاه صنعتي اصفهان آمار
50 9 6 9 20 4727 12492 13874
37 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان مهندسي معماري
60 20 12 19 18 4353 17701 26036 31932
38 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان مهندسي کامپيوتر
60 11 7 11 27 4385 17750 21233
39 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان مهندسي پزشکي
60 11 10 10 12 4286 18702 34990
40 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان مهندسي پزشکي
60 6 6 6 11 4378 19044 21390
41 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان مهندسي صنايع
60 22 16 22 14 4323 19755 25367 23231 23328
42 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان مهندسي صنايع
60 12 12 14 14 4288 21639 31507
43 دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان مهندسي عمران
60 20 13 19 19 4277 22391 25644 33845 30663
44 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان مهندسي معماري
60 12 5 10 18 4280 26379 27674 40598
45 دانشگاه اصفهان آمار
35 3 2 3 17
46 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش رياضي
بومي استان اصفهان
4 3 0 3 32
47 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش رياضي
بومي استان اصفهان
5 3 1 3 19
48 پرديس شهيد باهنر - اصفهان آموزش فيزيك
بومي استان قم
3 3 0 0 22
49 دانشگاه اصفهان مهندسي خط و سازه هاي ريلي
شبانه
5 3 3 3 15