بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خوزستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر دزفول تعداد قبولی کانون از استان خوزستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول مهندسي شيمي
40 3 0 3 11 4425 4856
2 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول مهندسي مکانيک
40 10 0 6 22 4385 4856 15109 4856
3 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول مهندسي عمران
60 14 0 11 19 4391 9070 19067 7377
4 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول مهندسي نقشه برداري
40 3 0 2 23 4166 9206
5 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول مهندسي کامپيوتر
40 8 0 8 14 4323 10830 14863
6 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول مهندسي شهرسازي
30 5 0 4 8 4109 11180
7 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول مهندسي معماري
30 5 0 5 18 4359 12026 14095
8 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول فيزيک مهندسي
40 4 0 3 9 4517 12205
9 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول مهندسي برق
80 14 0 14 18 4528 14129 16308
10 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول رياضيات و کاربردها
70 6 0 5 19 4282 16063 16063