بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خوزستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اهواز تعداد قبولی کانون از استان خوزستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه صنعت نفت مهندسي نفت
25 9 0 1 24 4974 984 3834 984
2 دانشگاه صنعت نفت مهندس ايمني وبازرسي فني
40 12 0 2 29 4803 1708 8229 1708
3 دانشگاه صنعت نفت مهندسي شيمي
25 10 2 3 30 4753 2158 8220 2158
4 دانشگاه صنعت نفت مهندسي مکانيک
25 10 3 4 26 4775 2309 5582 2309
5 دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي کامپيوتر
45 20 13 14 19 4796 2993 7931 7345
6 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) مهندسي شيمي
30 7 1 2 21 4558 3085 9033
7 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) مهندسي نفت
90 29 8 9 26 4945 3411 8608 6963 1980
8 دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي برق
80 31 20 23 24 4906 3447 9195 2925
9 دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) مهندسي برق
25 9 7 8 21 5069 3553 4581
10 دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي مکانيک
80 28 21 25 18 4614 3993 10121
11 دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي معماري
40 14 10 11 14 4760 4010 11728
12 دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي عمران
40 12 9 9 20 4479 4386 14128 9148
13 دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي شيمي
40 6 5 6 23 4621 8469 9531
14 دانشگاه شهيد چمران اهواز مهندسي مواد و متالورژي
45 12 8 8 15 4575 10906 19731
15 دانشگاه شهيد چمران اهواز آمار
45 4 2 3 16 4302 13496
16 دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم و مهندسي آب
20 4 4 4 12 4302 16243 20768
17 دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم کامپيوتر
50 12 8 10 13 4412 16505 19499
18 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
20 4 3 3 8 4112 16767
19 دانشگاه شهيد چمران اهواز فيزيک
35 7 4 6 27 4298 16784 24395
20 دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان حسابداري
6 3 2 3 10 4308 18618
21 دانشگاه شهيد چمران اهواز رياضيات و کاربردها
70 10 7 8 21 4290 20083 23131