بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های فارس در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر شيراز تعداد قبولی کانون از استان فارس میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه شيراز مهندسي کامپيوتر
50 25 14 15 36 5655 740 2583 1196 813
2 دانشگاه شيراز مهندسي عمران
20 9 5 6 30 5226 935 4054
3 دانشگاه شيراز مهندسي برق
90 49 22 27 28 5489 1402 4560 2261 770
4 دانشگاه شيراز مهندسي مکانيک
60 43 25 28 27 5605 1629 3945 2176 579
5 دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي کامپيوتر
25 8 3 3 30 5766 1970 3610 1970
6 دانشگاه شيراز مهندسي معماري
20 11 6 6 27 5379 2280 3953
7 دانشگاه شيراز مهندسي شيمي
30 15 6 7 24 5198 2321 5032 3450
8 دانشگاه شيراز مهندسي نفت
25 13 2 6 23 5051 2377 6005 3262 743
9 پرديس شهيد باهنر - شيراز آموزش رياضي
بومي استان يزد
5 5 0 0 39 5394 2581 2604
10 دانشگاه هنرشيراز معماري داخلي
25 9 3 3 32 5096 2970 3169
11 دانشگاه شيراز مهندسي مواد و متالورژي
45 13 8 11 27 5006 3928 6425 3758
12 دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي برق
42 16 8 9 20 5105 4937 5855
13 دانشگاه شيراز فيزيک
55 12 5 8 17 4674 5504 11438 5504 6825
14 دانشگاه شيراز شيمي محض
8 3 0 0 20 4655 6498
15 دانشگاه شيراز آمار
40 6 4 6 20 4444 9986 13166
16 دانشگاه شيراز رياضيات و کاربردها
70 10 4 6 19 4549 11774 14357
17 دانشگاه شيراز(محل تحصيل آباده) مهندسي مواد و متالورژي
30 5 0 2 15 4347 14902
18 دانشگاه شيراز مهندسي کامپيوتر
180 7 4 5 11 4232 17074 23134
19 دانشگاه شيراز مهندسي برق
180 6 3 3 16 4267 24245 36009
20 دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
20 3 1 3 26