بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بهشهر تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر مهندسي صنايع
60 8 0 4 31 4554 4427 10906
2 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر مهندسي کامپيوتر
50 9 0 5 18 4522 8454 9907
3 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر مهندسي عمران
60 9 0 8 27 4644 8995 11288
4 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر مهندسي کامپيوتر
شبانه
50 8 0 6 25 4500 11933 15336
5 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر مهندسي برق
80 21 0 15 24 4504 13343 15723
6 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر مهندسي شيمي
60 12 0 7 27 4482 14366 18737
7 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر علوم کامپيوتر
80 14 0 9 29 4363 15269 23776
8 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر مهندسي عمران
شبانه
60 15 0 14 23 4366 15345 17563
9 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر مهندسي صنايع
شبانه
50 22 1 18 16 4388 16012 19999 20447
10 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر علوم کامپيوتر
شبانه
20 6 0 6 25 4215 18467 23906
11 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر مهندسي برق
شبانه
50 12 1 9 24 4348 20218 23018
12 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر مهندسي شيمي
شبانه
60 4 0 4 18 4430 22209 25295
13 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر رياضيات و کاربردها
54 4 0 4 17 4353 26032