بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بابلسر تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي معماري
13 9 0 7 21 5221 3228 4674
2 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي کامپيوتر
35 16 2 13 28 5066 3273 3867 2972
3 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي عمران
35 15 1 11 36 4972 4682 6508
4 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي کامپيوتر
شبانه
15 8 0 7 23 5085 4814 5077
5 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي برق
35 16 0 12 27 4748 5062 7082 2724
6 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي شهرسازي
15 4 0 4 27 4879 5467 7057
7 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي معماري
شبانه
13 8 1 8 29 4958 5700 6107
8 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي مکانيک
35 6 0 5 23 4676 6090 6700
9 دانشگاه مازندران - بابلسر علوم کامپيوتر
30 10 0 8 32 4591 7076 10466
10 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي شيمي
35 5 0 3 15 4773 7163 8719
11 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي عمران
شبانه
15 4 0 4 27 4871 8063 8134
12 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي مکانيک
شبانه
15 10 0 9 13 4580 8166 11129
13 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي شهرسازي
شبانه
10 4 0 4 43 4769 8906 9435
14 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي برق
شبانه
15 5 0 6 17 4903 10769 11499
15 دانشگاه مازندران - بابلسر علوم کامپيوتر
شبانه
20 5 0 5 20 4677 11326 13220
16 دانشگاه مازندران - بابلسر رياضيات و کاربردها
40 5 0 4 20 4181 11739 11739
17 دانشگاه مازندران - بابلسر مهندسي شيمي
شبانه
15 6 0 5 29 4536 12533 12969
18 دانشگاه مازندران - بابلسر فيزيک
100 23 0 18 17 4370 16527 28044 14631
19 دانشگاه مازندران - بابلسر آمار
30 5 0 5 29 4394 18815 24153
20 دانشگاه مازندران - بابلسر رياضيات و کاربردها
18 4 0 4 15 4287 32812 33078
21 دانشگاه مازندران - بابلسر فيزيک
45 3 0 2 28 4130 36438 44436