بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر سبزوار تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار مهندسي مکانيک
40 4 2 3 21 3325
2 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار مهندسي نفت
42 10 0 3 21 4415 3857 14449
3 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار مهندسي معماري
25 6 3 5 26 4573 4755
4 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار مهندسي کامپيوتر
35 14 5 11 24 4855 5898 10682 8703
5 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار مهندسي شيمي
60 8 1 3 21 4377 7397 9455
6 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار مهندسي برق
80 11 6 9 30 4423 8158 19669 8158
7 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار مهندسي عمران
42 9 6 7 19 4699 8557 10607
8 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار مهندسي عمران
شبانه
8 3 2 2 16 4297 10038
9 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار مهندسي شيمي
شبانه
16 3 1 2 24 4255 11521
10 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار مهندسي مواد و متالورژي
42 4 1 3 19 4234 12817
11 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار مهندسي برق
شبانه
28 3 1 2 13 4289 16710
12 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار آمار
54 3 1 1 21 4173 27770