بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر مشهد تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي صنايع
30 8 5 5 21 5580 402
2 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي عمران
35 16 8 10 28 5363 724 2800
3 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي کامپيوتر
70 41 17 19 35 5999 892 2024 1147
4 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي برق
100 29 7 12 27 5402 938 2534 2454 938
5 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي مکانيک
60 27 15 17 31 5692 1243 3646 2020
6 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي هوا فضا
24 9 0 0 28 5550 1567 2089
7 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي معماري
20 9 6 7 29 5587 1850 3557
8 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي نفت
24 6 3 4 26 5013 2429 4475
9 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي کامپيوتر
شبانه
40 17 12 14 31 5488 2459 3071 2708
10 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي شيمي
48 17 5 9 23 5074 2984 4643 3993
11 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
20 3 1 3 22 4482 2990
12 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي مکانيک
شبانه
45 10 5 7 26 5297 3762 5163
13 دانشگاه فردوسي - مشهد فيزيک
30 7 4 5 24 4966 3781 5087
14 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي مواد و متالورژي
50 12 3 9 29 5047 3985 5712
15 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي عمران
شبانه
18 4 2 2 23 5167 4109
16 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم و مهندسي آب
20 6 3 4 27 5105 4585 7255
17 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي پليمر
25 5 2 2 22 5143 4585 5184
18 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي برق
شبانه
50 11 7 9 20 5179 4613 5620 5556
19 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي شهرسازي
25 5 2 3 36 5289 4725
20 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد مهندسي معماري
60 6 4 5 19 4432 5262 21912
21 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي شيمي
شبانه
24 5 3 5 26 4992 5723 6275
22 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي پليمر
شبانه
13 3 1 1 18 4872 6198
23 دانشگاه فردوسي - مشهد رياضيات و کاربردها
70 12 6 9 24 4836 7160 10270 10949
24 دانشگاه فردوسي - مشهد فيزيک
شبانه
20 3 2 3 14 4217 7993
25 دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد مهندسي مکانيک
60 4 2 5 20 4665 8649
26 دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد مهندسي صنايع
120 6 5 6 31 4329 9035 16301
27 دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد مهندسي عمران
60 5 1 4 28 4556 10873
28 دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد مهندسي معماري
60 5 3 4 12 4682 11457 13005
29 دانشگاه فردوسي - مشهد رياضيات و کاربردها
شبانه
35 6 4 5 29 4716 11644 12587
30 دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد مهندسي صنايع
60 4 3 3 29 4214 28454 30827
31 دانشگاه فردوسي - مشهد آمار
40 3 0 2 22
32 دانشگاه فردوسي - مشهد علوم و مهندسي آب
شبانه
20 3 0 2 11
33 دانشگاه علوم پزشکي مشهد مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني کار
4 3 0 0 24
34 دانشگاه فردوسي - مشهد مهندسي نفت
شبانه
12 3 0 1 13