بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كردستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر سنندج تعداد قبولی کانون از استان كردستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه كردستان - سنندج مهندسي کامپيوتر
60 23 18 21 24 4714 5656 11106 3470
2 دانشگاه كردستان - سنندج مهندسي معماري
35 10 4 6 24 4404 6216 14381
3 دانشگاه كردستان - سنندج مهندسي مکانيک
60 16 8 11 25 4352 6322 22003 6400
4 دانشگاه كردستان - سنندج مهندسي شهرسازي
35 3 1 1 12 4282 8307
5 دانشگاه كردستان - سنندج مهندسي شيمي
45 8 4 7 15 4426 8846 19394 8846
6 دانشگاه كردستان - سنندج مهندسي عمران
40 11 9 10 18 4495 9206 15567
7 دانشگاه كردستان - سنندج مهندسي برق
80 15 7 8 18 4271 9252 25194 10029
8 دانشگاه كردستان - سنندج مهندسي صنايع
60 20 7 9 35 4414 12356 18511
9 دانشگاه كردستان - سنندج علوم و مهندسي آب
20 3 2 3 14 4248 12617
10 دانشگاه كردستان - سنندج علوم کامپيوتر
54 10 6 6 21 4220 21130 41797
11 دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) مهندسي عمران
30 3 1 1 18 4237 25750 30249
12 دانشگاه كردستان - سنندج مهندسي معدن
60 4 3 5 10 4257 28213 31999
13 دانشگاه كردستان - سنندج علوم و مهندسي آب
شبانه
15 3 3 3 18 4063 30374 34713
14 دانشگاه كردستان - سنندج مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي
20 3 3 3 15