بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های گلستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر گرگان تعداد قبولی کانون از استان گلستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه گلستان - گرگان مهندسي صنايع
25 8 2 4 18 4596 4193 10448
2 دانشگاه گلستان - گرگان مهندسي پليمر
25 4 0 1 31 4513 4447
3 دانشگاه گلستان - گرگان مهندسي عمران
25 4 1 1 22 4809 4718
4 دانشگاه گلستان - گرگان مهندسي کامپيوتر
25 7 2 2 26 4922 6368 7716
5 دانشگاه گلستان - گرگان مهندسي معماري
20 5 0 0 27 4690 6796 6826
6 دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) مهندسي برق
25 3 0 0 24 4237 7473
7 دانشگاه گلستان - گرگان مهندسي مکانيک
25 6 1 1 23 4554 7539 12339
8 دانشگاه گلستان - گرگان مهندسي برق
شبانه
10 4 3 3 22 4407 7761
9 دانشگاه گلستان - گرگان علوم کامپيوتر
35 7 1 1 32 4588 8726 19175
10 دانشگاه گلستان - گرگان مهندسي برق
25 6 1 1 23 4551 9745 11704
11 دانشگاه گلستان - گرگان مهندسي معماري
شبانه
10 3 3 3 44 4332 10029 13780
12 دانشگاه گلستان - گرگان فيزيک
32 3 2 2 6 4184 12077 16141
13 دانشگاه گلستان - گرگان مهندسي عمران
شبانه
10 4 2 2 41 4464 12654 14447
14 دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) مهندسي عمران
20 5 0 1 33 4451 14021 17175
15 دانشگاه گلستان - گرگان رياضيات و کاربردها
32 3 1 1 9 4064 21680
16 دانشگاه گلستان - گرگان آمار
32 4 1 2 17 4275 43094 47612
17 پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان آموزش رياضي
بومي گلستان
8 4 3 4 21
18 دانشگاه گلستان - گرگان علوم کامپيوتر
شبانه
10 3 1 2 16