بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های کرمانشاه در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كرمانشاه تعداد قبولی کانون از استان کرمانشاه میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه رازي کرمانشاه مهندسي نفت
30 10 2 2 22 4611 1601 3322
2 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي صنايع
25 4 1 2 17 4513 3724
3 دانشگاه رازي کرمانشاه مهندسي کامپيوتر
60 20 12 18 23 4675 4145 9876 3580
4 دانشگاه رازي کرمانشاه مهندسي مکانيک
50 16 11 14 32 4937 4188 9977
5 دانشگاه رازي کرمانشاه مهندسي برق
60 15 10 11 24 4676 4884 13240
6 دانشگاه رازي کرمانشاه مهندسي شيمي
45 7 1 3 17 4381 5175 15357 5175
7 دانشگاه رازي کرمانشاه مهندسي معماري
50 10 2 4 20 4583 7853 14659
8 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي عمران
30 7 3 3 14 4347 8479 18251
9 دانشگاه رازي کرمانشاه مهندسي مواد و متالورژي
35 6 4 5 26 4289 9845 20218
10 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي برق
60 7 4 4 16 4378 9957 19608
11 دانشگاه رازي کرمانشاه مهندسي عمران
45 4 3 3 14 4563 10477 11476
12 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي مکانيک
30 5 2 4 13 4275 10711
13 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي کامپيوتر
30 7 2 2 26 4617 12040 13212
14 دانشگاه رازي کرمانشاه علوم و مهندسي آب
20 5 2 2 19 4555 12564 18377
15 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي شيمي
30 6 4 4 23 4277 17850 20196
16 دانشگاه صنعتي كرمانشاه علوم مهندسي
25 4 2 3 12 4218 19655
17 دانشگاه رازي کرمانشاه علوم کامپيوتر
50 6 4 4 13 4200 20893 25338
18 دانشگاه رازي کرمانشاه مهندسي نساجي
35 4 4 4 13 4330 21838 30232
19 دانشگاه صنعتي كرمانشاه مهندسي بهره برداري راه آهن
25 5 2 3 18 4517 22854 23799
20 دانشگاه صنعتي كرمانشاه فيزيک مهندسي
25 5 4 4 13 4233 30643 35760
21 دانشگاه رازي کرمانشاه فيزيک
54 6 4 4 13 4134 36693 50540
22 دانشگاه رازي کرمانشاه علوم و مهندسي آب
شبانه
20 4 2 2 10 4301 39173 40292
23 دانشگاه رازي کرمانشاه حسابداري
6 3 2 2 12