بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های لرستان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر خرم آباد تعداد قبولی کانون از استان لرستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه لرستان - خرم آباد مهندسي کامپيوتر
25 7 3 4 14 4512 3724 11712
2 دانشگاه لرستان - خرم آباد مهندسي پليمر
25 5 0 2 16 4383 8796
3 دانشگاه لرستان - خرم آباد مهندسي عمران
60 16 7 7 18 4432 12475 21150 20549
4 دانشگاه لرستان - خرم آباد مهندسي برق
60 8 4 5 21 4395 16298 21175
5 دانشگاه لرستان - خرم آباد مهندسي شهرسازي
40 5 1 1 14 4432 19119
6 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) مهندسي کامپيوتر
36 3 0 0 19 4297 22118 31007
7 دانشگاه لرستان - خرم آباد مهندسي معدن
60 4 0 1 20 4288 22623 33939
8 دانشگاه لرستان - خرم آباد مهندسي برق
شبانه
20 3 1 1 24 4330 24327 24753
9 دانشگاه لرستان - خرم آباد مهندسي عمران
شبانه
20 4 2 2 20 4519 25542 25542
10 دانشگاه لرستان - خرم آباد مهندسي شهرسازي
شبانه
20 3 0 0 18 4209 28379
11 دانشگاه لرستان - خرم آباد مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
23 4 0 0 21 4203 31426