بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كرمان در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كرمان تعداد قبولی کانون از استان كرمان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي عمران
30 13 6 10 35 5019 1897 4959 1897
2 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي کامپيوتر
100 39 20 32 24 4854 2014 9933 7310 2797
3 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي مکانيک
35 22 10 19 26 4967 2605 4940 2675
4 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي معماري
24 11 5 9 22 5150 2668 5299
5 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي برق
80 36 13 32 25 4933 2927 7559 2966
6 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي اپتيک و ليزر
35 8 1 4 18 4630 3026 12443 4889
7 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي برق
شبانه
20 9 5 9 22 4773 3633 10805 3405
8 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي صنايع
30 15 6 13 29 4714 3674 9834 7823
9 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي شيمي
40 9 2 7 28 4552 4031 10169 3467
10 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي مواد و متالورژي
40 9 2 9 20 4560 4414 12640 4414
11 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي مکانيک
شبانه
35 21 14 21 32 4536 5883 10916 5424
12 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي معماري
شبانه
24 11 4 10 20 4576 6545 8846 5333
13 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان فيزيک
35 5 1 3 14 4445 6765 8434
14 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي عمران
شبانه
30 8 5 7 29 4733 7533 10323
15 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي کامپيوتر
شبانه
25 7 5 7 34 4421 8621 10885
16 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي معدن
50 10 4 10 21 4372 8790 19418 8561
17 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان علوم کامپيوتر
60 8 3 7 21 4402 9251 19899 7502
18 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي صنايع
شبانه
30 8 7 8 18 4592 9523 12146
19 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي مواد و متالورژي
شبانه
40 12 7 12 19 4456 9596 18794 8629
20 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مهندسي شيمي
شبانه
40 9 6 6 14 4503 11260 19004
21 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان فيزيک مهندسي
35 4 3 4 13 4376 14972 23315
22 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان رياضيات و کاربردها
54 3 3 3 22 4233 22346 30814
23 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان آمار
60 9 6 9 17 4272 25218 35047
24 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان علوم و مهندسي آب
شبانه
15 3 3 3 14 4171 28301 31172