بازگشت

(رشته ریاضی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های تهران در کنکور 97
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر تهران تعداد قبولی کانون از استان تهران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه صنعتي شريف - تهران مهندسي کامپيوتر
60 34 3 3 48 7742 7 34 19 4
2 دانشگاه صنعتي شريف - تهران مهندسي برق
150 86 10 10 37 7304 20 118 52 32
3 دانشگاه تهران مهندسي کامپيوتر
60 20 3 5 28 7152 48 158 58
4 دانشگاه صنعتي شريف - تهران مهندسي مکانيک
90 51 4 7 34 7059 52 202 100 52
5 دانشگاه صنعتي شريف - تهران علوم کامپيوتر
25 19 0 0 36 7235 55 153 81 41
6 دانشگاه صنعتي شريف - تهران مهندسي صنايع
70 29 1 7 36 6771 97 410 186 106
7 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران اقتصاد
8 4 0 1 12 6092 99 1522
8 دانشگاه تهران مهندسي برق
110 41 3 6 31 6971 106 359 173 110
9 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي کامپيوتر
70 23 1 2 44 7018 112 253 142 87
10 دانشگاه صنعتي شريف - تهران مهندسي نفت
40 21 0 1 29 6210 149 775 208
11 دانشگاه تهران مهندسي مکانيک
120 64 6 10 30 6789 159 514 264 101
12 دانشگاه تهران علوم کامپيوتر
25 11 0 2 28 6843 165 197
13 دانشگاه تهران مهندسي معماري
50 14 2 3 26 6306 178 495
14 دانشگاه صنعتي شريف - تهران مهندسي شيمي
100 54 8 11 31 6445 186 791 453 186
15 دانشگاه صنعتي شريف - تهران مهندسي هوا فضا
70 36 0 0 28 6285 207 975 482 230
16 دانشگاه صنعتي شريف - تهران مهندسي عمران
90 38 1 2 33 6566 210 703 319 136
17 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مهندسي کامپيوتر
55 24 0 2 31 6636 225 580 298
18 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي برق
100 42 2 2 35 6641 239 579 327 120
19 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران علوم کامپيوتر
30 15 0 1 42 6557 254 375 254
20 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي مکانيک
85 36 3 4 33 6529 255 770 381 54
21 دانشگاه صنعتي شريف - تهران فيزيک
50 23 2 5 19 6086 258 849 920
22 دانشگاه صنعتي شريف - تهران رياضيات و کاربردها
25 13 2 2 19 6506 272 733 682
23 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) مهندسي کامپيوتر
35 6 2 3 20 5800 294
24 دانشگاه تهران مهندسي صنايع
30 6 1 2 32 6832 341 341
25 دانشگاه تهران مهندسي عمران
90 22 3 5 37 6163 345 860 750
26 دانشگاه تهران مهندسي نفت
25 11 2 2 31 5695 345 984 345
27 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي شيمي
50 24 1 3 34 5836 363 1517 902 363
28 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران مهندسي کامپيوتر
70 21 3 4 26 6524 365 875 439
29 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مهندسي برق
120 59 7 8 32 6435 373 1182 531 249
30 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي پزشکي
60 32 7 9 32 6103 374 1053 675 367
31 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران مهندسي کامپيوتر
60 28 4 4 33 6419 394 961 484 68
32 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي صنايع
50 17 3 4 34 6322 422 969 443
33 دانشگاه تهران مهندسي پليمر
25 7 1 4 27 5646 445 1060 445
34 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي نفت
30 10 0 0 27 5511 450 1153
35 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي هوا فضا
45 22 2 2 31 5973 452 1527 906 377
36 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مهندسي مکانيک
115 49 6 8 38 6236 481 1277 604 236
37 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي انرژي
30 10 0 1 30 5867 505 1116 556
38 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران مهندسي معماري
32 8 2 3 45 6395 553 1388 702
39 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي عمران
60 14 3 4 38 6151 556 1077 625
40 دانشگاه تهران مهندسي شيمي
75 28 1 4 37 6263 563 1157 723 238
41 دانشگاه تهران فيزيک
35 13 2 3 27 6068 574 1274
42 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران علوم کامپيوتر
30 15 1 2 30 6334 577 680
43 دانشگاه صنعتي شريف - تهران مهندسي دريا
20 9 0 2 25 5896 605 738
44 دانشگاه تهران رياضيات و کاربردها
35 15 1 4 18 5695 606 1612
45 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مهندسي صنايع
60 17 1 4 42 6112 613 719 253
46 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان مهندسي کامپيوتر
پرديس خودگردان
30 8 0 1 36 5937 650 1384
47 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران مهندسي برق
120 43 3 8 38 6143 653 1672 828 352
48 دانشگاه صنعتي شريف - تهران مهندسي مواد و متالورژي
70 32 5 5 34 5900 666 1471 1041 605
49 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران مهندسي هوا فضا
40 16 2 3 31 5715 668 1369 664
50 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مهندسي عمران
66 18 2 2 28 6000 725 1506 1150
51 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران مهندسي مواد و متالورژي
35 8 1 2 26 5504 733 2095
52 دانشگاه تهران علوم مهندسي
25 13 4 6 24 5932 736 1420 973 736
53 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران مهندسي صنايع
50 18 3 4 43 6136 742 1664 853
54 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران مهندسي مکانيک
110 40 3 6 37 6188 751 1898 957 336
55 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران مهندسي عمران
50 11 2 4 33 5622 764 2210 1363 664
56 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران مهندسي برق
110 44 7 11 37 5808 820 2101 1073 590
57 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران مهندسي پزشکي
25 3 0 1 21 5938 830 899
58 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مهندسي شيمي
55 13 1 2 36 5733 840 1331 434
59 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مهندسي معماري
34 5 1 1 29 6195 842
60 دانشگاه تهران مهندسي مواد و متالورژي
60 19 0 6 27 5382 862 1615 682
61 دانشگاه هنر تهران مهندسي معماري
30 6 0 1 20 5572 871 1075
62 دانشگاه هنر تهران معماري داخلي
17 4 0 1 27 5523 927
63 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران مهندسي مکانيک
70 17 3 5 40 6011 987 1940 1144
64 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران مهندسي برق
شبانه
30 4 1 3 15 5938 998 1227
65 دانشگاه الزهرا(س) - تهران مهندسي کامپيوتر
40 11 3 6 30 5628 1062 1935 1354
66 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي پليمر
60 22 3 5 36 5811 1070 1813 1285 546
67 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران رياضيات و کاربردها
50 14 1 3 21 5622 1110 2180
68 دانشگاه شاهد - تهران مهندسي کامپيوتر
40 6 4 4 18 5597 1119
69 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مهندسي خط و سازه هاي ريلي
25 5 2 2 21 5396 1123 3067
70 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) علوم کامپيوتر
35 11 1 2 26 5530 1166 1796
71 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران مهندسي عمران
65 12 1 4 21 5424 1205 1244
72 دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) مهندسي کامپيوتر
20 8 1 1 27 5222 1229 4838
73 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي مواد و متالورژي
50 15 2 3 25 5486 1236 1862 1720
74 دانشگاه تهران مهندسي نقشه برداري
45 15 4 7 32 5614 1239 2699 1654
75 دانشگاه تهران فيزيک مهندسي
15 7 1 1 24 6091 1274
76 دانشگاه تهران مهندسي معدن
60 8 1 2 34 5463 1302
77 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) مهندسي صنايع
30 5 2 3 17 5243 1315 1440
78 دانشگاه تهران مهندسي شهرسازي
25 4 1 2 26 6067 1382
79 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) مهندسي مکانيک
35 5 1 2 35 5977 1386 1386
80 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران کاردان فني برق
40 11 0 1 33 4980 1389 5504 1819
81 دانشگاه الزهرا(س) - تهران علوم کامپيوتر
25 4 0 2 16 5559 1419
82 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران فيزيک
30 7 0 0 22 5883 1442 1698
83 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران فيزيک
40 14 4 5 20 5621 1447 2969 2468
84 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران روانشناسي
6 3 0 2 22 5010 1521
85 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران رياضيات و کاربردها
35 8 1 3 29 5508 1546 2802
86 دانشگاه الزهرا(س) - تهران مهندسي صنايع
30 8 6 7 26 5510 1558 3008
87 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران مهندسي معماري
60 6 1 3 22 5199 1589 2551
88 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مهندسي مواد و متالورژي
90 29 4 6 43 5607 1646 2780 1964 922
89 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي نساجي
90 16 3 5 24 5064 1664 2848 1546
90 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) مهندسي عمران
30 6 2 2 39 5669 1684
91 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران فيزيک
45 18 2 4 26 5209 1692 2421
92 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران مهندسي انرژي
30 6 2 4 34 5546 1715 1764
93 دانشگاه هنر تهران مهندسي شهرسازي
25 6 0 1 22 5181 1772 2243
94 دانشگاه خوارزمي تهران مهندسي شهرسازي
25 5 0 1 24 5434 1796 2417
95 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي معدن
60 16 1 2 24 5278 1843 4362 3936 1443
96 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران فيزيک
40 6 0 2 29 5047 1907 3100
97 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران مهندسي نقشه برداري
35 7 1 3 22 5246 1940 2092
98 دانشگاه صنعتي شريف - تهران شيمي محض
5 3 0 0 35 6257 2011 2163
99 دانشگاه تهران آمار
25 5 0 0 18 5577 2101 3607
100 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مهندسي ماشينهاي ريلي
25 6 2 2 29 5451 2158 3103
101 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران رياضيات و کاربردها
35 11 2 6 16 5520 2169 3165
102 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) مهندسي کامپيوتر
50 13 6 6 25 5441 2176 3998 2274
103 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران مهندسي دريا
محل تحصيل تهران و بندرعباس
35 11 3 4 24 5534 2215 3797 2215
104 دانشگاه الزهرا(س) - تهران مهندسي صنايع
شبانه
25 4 1 2 23 2252
105 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان علوم کامپيوتر
پرديس خودگردان
25 5 1 1 17 5580 2287 3756
106 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان مهندسي مکانيک
پرديس خودگردان
35 10 0 0 23 5219 2298 4489
107 دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) مهندسي مکانيک
25 7 0 0 30 4723 2319 6949
108 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) مهندسي صنايع
25 5 2 3 27 5567 2345 4323
109 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران رياضيات و کاربردها
60 10 4 6 33 5438 2362 4231 4258
110 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران مهندسي حمل و نقل ريلي
25 4 3 4 23 5629 2453
111 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان مهندسي انرژي
پرديس خودگردان
25 5 1 2 25 4571 2478 2861
112 دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) مهندسي پليمر
25 6 2 2 32 4952 2567
113 دانشگاه الزهرا(س) - تهران مهندسي برق
25 5 3 5 22 5488 2593 2691
114 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست) ايمني صنعتي
25 5 1 2 28 4975 2621
115 دانشگاه شاهد - تهران مهندسي عمران
40 5 3 3 26 5932 2721 3451
116 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان مهندسي هوا فضا
پرديس خودگردان
20 3 0 0 15 4631 2735
117 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران آمار
35 9 3 8 41 4946 2817 5652
118 دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) مهندسي شيمي
25 7 0 1 31 4898 2915 5525
119 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران مهندسي مکانيک
60 4 1 2 15 4873 2935
120 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران مهندسي کامپيوتر
60 6 3 6 11 5455 2973
121 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان مهندسي عمران
پرديس خودگردان
25 8 1 2 29 5265 3056 4267
122 دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) مهندسي شيمي
20 5 1 2 30 4904 3185
123 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران مهندسي صنايع
60 5 1 4 14 5246 3396 3537
124 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان مهندسي صنايع
پرديس خودگردان
25 6 0 1 25 5094 3485 4721
125 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان مهندسي پزشکي
پرديس خودگردان
40 9 1 4 30 5164 3624 4632
126 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران مهندسي برق
60 12 6 9 30 5073 3789 5108 3533
127 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان مهندسي برق
پرديس خودگردان
35 10 2 2 25 5117 4385 5492
128 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) فيزيک
40 7 3 4 23 4838 4467 5419
129 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران مهندسي عمران
60 6 4 5 17 5325 4607 4962
130 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) رياضيات و کاربردها
70 9 1 4 12 5068 4758 6007
131 دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) مهندسي نفت
20 5 0 2 17 4947 4975 5342
132 دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران مهندسي صنايع
60 5 4 5 16 4645 5248 11081
133 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان مهندسي شيمي
پرديس خودگردان
30 4 0 1 20 4726 5262 6575
134 دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران مهندسي معماري
60 6 3 6 25 4610 5281 5833
135 دانشگاه الزهرا(س) - تهران آمار
35 3 1 2 21 4771 6007
136 دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) مهندسي مكانيك بيوسيستم (كشاورزي)
20 3 2 3 16 4750 6096
137 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) مهندسي کامپيوتر
60 9 8 8 30 4675 6171 8041
138 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران آمار
60 3 2 3 15 4712 7151
139 دانشگاه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس-تهران مهندسي عمران
60 6 3 5 19 4506 8124
140 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) مهندسي صنايع
60 5 2 4 12 4628 8700
141 دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان مهندسي کامپيوتر
پرديس خودگردان
27 6 3 3 16 4818 8742 9192 8742
142 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) مهندسي عمران
60 3 2 3 25 4289 9500
143 دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان مهندسي مکانيک
پرديس خودگردان
27 6 2 2 25 4727 11424 16465
144 دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان مهندسي عمران
پرديس خودگردان
27 10 2 4 17 4371 11456 10113 22294
145 دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق مهندسي معماري
50 5 4 4 33 4622 11966
146 آموزشکده فني نقشه برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح کارداني نقشه برداري
شبانه
70 3 1 3 16 4458 12185
147 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) مهندسي برق
60 5 4 5 21 4624 12505 12995
148 آموزشکده فني نقشه برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح کاردان فني عمران
63 9 6 7 35 4453 13794 31017 15464
149 دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان مهندسي معماري
پرديس خودگردان
27 4 0 3 8 4434 15953 27304
150 دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان مهندسي صنايع
پرديس خودگردان
27 6 3 4 10 4336 19658 25598
151 دانشگاه صنعتي شريف - تهران شيمي کاربردي
5 3 0 0 46
152 دانشگاه الزهرا(س) - تهران فيزيک
34 4 3 4 36
153 دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مهندسي برق
10 3 0 0 27
154 دانشگاه شاهد - تهران مهندسي پزشکي
50 4 1 1 20
155 دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) مهندسي صنايع
20 3 0 0 31
156 دانشگاه الزهرا(س) - تهران مهندسي عمران
30 3 2 2 45
157 دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان مهندسي هوا فضا
پرديس خودگردان
27 4 0 0 16
158 دانشگاه الزهرا(س) - تهران مهندسي کامپيوتر
شبانه
12 3 1 1 20