معرفی رشته های مهندسی و پزشکی و شغل ها و بازار کار مرتبط با رشته تجربی


رشته پزشکی
رشته دندانپزشکی
رشته داروسازی
رشته پرستاری
رشته فیزیوتراپی
رشته هوشبری
رشته علوم آزمایشگاهی
رشته اتاق عمل
رشته بینایی ستجی
رشته مامایی
رشته پرتوشناسی (رادیولوژی)
رشته دامپزشکی
رشته زیست شناسی
رشته علوم تغذیه
رشته شیمی
رشته زمین شناسی
رشته شنوایی شناسی
رشته کاردرمانی
رشته اعضای مصنوعی
رشته گفتار درمانی
رشته بهداشت عمومی
رشته مهندسی صنایع غذایی
رشته کتابداری
رشته گیاه پزشکی
رشته پروتزهای دندانی
رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
رشته مهندسی کشاورزی
رشته تربیت بدنی