معرفی رشته های مهندسی و پزشکی و شغل ها و بازار کار مرتبط با رشته ریاضی


رشته مهندسی برق
رشته مهندسی کامپیوتر
رشته مهندسی مکانیک
رشته مهندسی عمران
رشته مهندسی پزشکی
رشته مهندسی معماری
رشته مهندسی نفت
رشته مهندسی صنایع
رشته مهندسی شیمی
رشته مهندسی هوافضا
رشته مهندسی پلیمر
رشته مهندسی مواد
رشته مهندسی شهرسازی
رشته مهندسی معدن
رشته مهندسی اپتیک و لیزر
رشته مهندسی راه آهن
رشته مهندسی ایمنی
رشته علوم کامپیوتر
رشته معماری داخلی
رشته فیزیک
رشته ریاضی
رشته آمار
رشته اویونیک هواپیما
رشته مدیریت اطلاعات و ارتباطات
رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
رشته مهندسی کشاورزی
رشته هوانوردی
رشته فن آوری اطلاعات
رشته مهندسی انرژی
رشته دانشگاه معماری و هنر پارس