چابكسر

 • تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهر چابكسر 5همه روش های مطالعه
 • شایان عزیزی از شهر چابكسر- روش مطالعه درس علوم تجربی هشتم
  قبل از تدریس معلم پیش خوانی میکنم. در کلاس کامل گوش میدهم و هر قسمتی که در هنگام پیش خوانی برایم مفهوم نبود را از معلم میپرسم. کتاب را دقیق میخوانم و نکته برداری میکنم. در طول هفته مرور انجام میدهم. کتاب کار را حل میکنم.به سراغ تست ها می روم. ابتدا درس نامه را میخوانم. سپس تست های مربوط به آزمون را حل میکنم. سوالاتی را که بلد نبودم را علامت میزنم و دوباره تکرار میکنم. ابتدا سوالات نسبتا دشوار را در هفته ی اول حل میکنم. در ابتدای هفته ی دوم سوالات دشوار را حل میکنم. در یک یا دو روز قبل از آزمون سوالات دشوارتر را از خودم امتحان میگیرم و نکات جدید را یادداشت میکنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس علوم تجربی هشتم
 • علی سلملیان از شهر چابكسر- روش مطالعه درس زيست‌شناسي
  این درس را به 7 از ده رساندمابتدا پیش خوانی میکنم. بعد از تدریس دبیر کتاب را دقیق مطالعه میکنم و نکته برداری میکنم. سپس به سراغ جزوه ی دبیر می روم و آن را مطالعه میکنم. بعد تست ها را حل میکنم. نکات مهم تست ها را وارد کتاب میکنم.نحوه ی مطالعه ی کتاب آبی زیست شناسی ابتدا درس نامه را مطالعه میکنم. سپس تست ها را به صورت پیمانه ای و مطابق با برنامه راهبردی حل میکنم. از هر پیمانه درصد میگیرم و درصد پاسخگویی هر پیمانه ای که پایین بود را علامت گذاری میکنم و آن مبحث را دقیق دومرتبه مرور میکنم.نحوه مطالعه ی کتاب زیست شناسی تصویری ابتدا با دقت تصاویر را نگاه میکنم. بعد توضیحات را مطالعه میکنم. نکات و تصاویر را تجزیه تحلیل میکنم. نکات مهم را در فلش کارت مینویسم. تست های موجود در کتاب زیست شناسی تصویری را پاسخ میدهم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس زيست‌شناسي
 • امیررضا غلامرضایی از شهر چابكسر- روش مطالعه درس علوم تجربی هشتم
  روز قبل از اینکه معلم مبحث مربوطه را تدریس کند ، پیش خوانی میکنم. سپس همان روزی که معلم درس داد مباحث را دقیق مطالعه میکنم. تمام چیزهایی که خوانده ام یکبار برای خودم تشریح میکنم.از سوالات این کتاب هنگامی که امتحان کلاسی دارم، استفاده میکنم. و سر امتحانات تشریحی تمرکز و آشنایی بیشتری با سوالات دارم.بعد از خواندن کامل کتاب ابتدا درسنامه را میخوانم و سپس تست های کتاب آبی را حل میکنم. سوالاتی که جوابشان را بلد نبودم علامت میزنم و سری بعد از خودم امتحان میگیرم. از کتاب آبی قلم چی برای آزمون ها استفاده میکنم. و تست ها و نکته های بسیار جدیدی یاد میگیرم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس علوم تجربی هشتم
 • محمدحسين تقى پورسرولات از شهر چابكسر- روش مطالعه درس ریاضی هشتم
  ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.نکات و جزوه ی معلم را میخوانم. کتاب کار کانون را حل میکنم. سپس تست های کتاب آبی را به صورت آموزشی میزنم. نکته های جدیدی که یاد میکیرم در جزوه ام مینویسم. بار بعدی که میخواهم جزوه را بخوانم به نکاتی که نوشته ام توجه ویژه میکنم. بعد از سوالات کتاب سه سطحی به صورت زمان دار استفاده میکنم. سوالاتی که نتوانستم جواب بدهم را علامت میزنم تا منبع مناسبی برای دوران جمع بندی داشته باشم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس ریاضی هشتم
 • بیتا مسلمی از شهر چابكسر- روش مطالعه درس ریاضی نهم
  در ریاضی 7 از ده هستمابتدا کتاب درسی را میخوانم. نکته هایی که معلم در کلاس گفته است را مرور میکنم. سوالاتی که در کتاب هستند و معلم برایمان حل کرده است را میخوانم. کتاب کار آبی قلم چی را میخوانم و سوالات را تجزیه و تحلیل میکنم. تمرین های کتاب را حل میکنم. به سراغ تست های کتاب های آبی و سه سطحی میروم.نحوه مطالعه ی کتاب آبی بعد از اینکه کتاب را خوب یاد گرفتم ، سوالات کتاب آبی را حل میکنم. هر مبحث را جداگانه میخوانم و تستشان را کار میکنم.سوالاتی را که متوجه نمی شوم را علامت میزنم و از معلمم میپرسم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس ریاضی نهم
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های چابكسر

ایوب باقرپور
بهجت تقی زاده
مریم نقره علی پور