کنکور 98

زواره اردستان

  • تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهر زواره اردستان 4همه روش های مطالعه
  • محمدمهدی صادقی از شهر زواره اردستان- روش مطالعه درس حسابان يازدهم
   من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم.سپس از روی کتاب کمک درسی تست می زنم.در هنگام حل تست، تست های سخت را نشان دار می کنم و بعدا آن ها را حل می کنم.نکات تست ها را یادداشت می کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس حسابان يازدهم
  • محمدمهدی صادقی از شهر زواره اردستان- روش مطالعه درس هندسه 2 يازدهم
   من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم.سپس جزوه دبیر را با دقت می خوانم.سپس از روی کتاب کمک درسی تست می زنم.تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم و سوالات مهم را نشان دار می کنم.در هنگام تست زنی خلاصه نکات را یادداشت می کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس هندسه 2 يازدهم
  • محمدمهدی صادقی از شهر زواره اردستان- روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم
   من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.در این درس ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم.نکات مهم کتاب درسی را یادداشت می کنم.سپس از روی کتاب تستم ، تعدادی سوال به صورت زمان دار حل می کنم.نکات تست ها را یادداشت می کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم
  • محمدمهدی صادقی از شهر زواره اردستان- روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم
   من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم .هر روز یکی از موضوعات را مطالعه می کنم.برای هر درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم. سپس درسنامه کتاب کمک درسی را می خوانم.سپس از روی کتاب کمک درسی تست می زنم. تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.نکات تست ها را یادداشت می کنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس فارسی 2 يازدهم
  سایر پشتیبان ها 

  پشتیبان های زواره اردستان

  محمد بنای
  مهدیه رادفر