سميرم

سایر مقالات 

مقالات پشتیبان ها و مدیران سميرم

اگر دوست دارید صدای خروشان آبشاری پرآب در کوهسار را بشنوید و به تماشای ریزش آب از کوه و لاله‌های سرخ واژگون و شکوفه‌های رنگارنگ و بستر سبز کنار جوی‌ها بایستید، به سمیرم در استان اصفهان بروید.