رشتخوار

  • تعداد ارسال کلکسیون روش مطالعه در شهر رشتخوار 2همه روش های مطالعه
  • محمد غفاری از شهر رشتخوار- روش مطالعه درس ریاضی 1 دهم
    8 از 10 پاسخ میدهمروش مطالعاتی من در درس ریاضی تمرین و بررسی تست های آزمون های گذشته است که با تجزیه و تحلیل این مباحث درصد ریاضیم رو افزایش دادمکتاب آبی کانون:1- .درسنامه کتاب آّبی را حتما قبل از تدریس مطالعه میکنم. .تست های مهم وسخت تر را نشان دار میکنم و روز های بعد زمانی برای مرور به آنها اختصاص می دهم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس ریاضی 1 دهم
  • مجتبي خوشروي از شهر رشتخوار- روش مطالعه درس زیست 2 يازدهم
    درصد درس زیست از 45 به 75من ابتدا در درس زیست شناسی کتاب درسی رو مطالعه میکنم وقتی که تسلط کامل داشته باشم می روم سراغ تست های زمان دار که بااستفاده از این تست ها درصد زیستم رو افزایش دادم .کتاب آبی کانون:1- .درسنامه کتاب آّبی را حتما قبل از تدریس مطالعه میکنم.2- تست هاي پيمانه اي را مرتب بررسي مي كنم.مشاهده کلکسیون روش مطالعه درس زیست 2 يازدهم
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های رشتخوار

علی اصغر فتحی
زهرا اخوان صفار
سیدرسول حسینی
فاطمه علی نیا
محمدرضا زنگنه