شهرك مهاجران

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در شهرك مهاجران

متوسطه و دبیرستان
  • هفتم
    ایمان کفاشان
دبستان
  • ششم دبستان
    آتنا کفاشان
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های شهرك مهاجران

علی مستعلی
تارا کاوه