خمين

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در خمين

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  محمد رحیمی
 • چهارم تجربي
  امیرحسین قاسمی
 • چهارم تجربي
  علیرضا رنجبری
 • چهارم تجربي
  مهدی عربستانی
 • چهارم تجربي
  علی رحیمی
 • چهارم تجربي
  احمد رضا محمدی
 • چهارم تجربي
  زینب زمانی
 • چهارم تجربي
  علی صادقی
متوسطه و دبیرستان
 • نهم
  زهرا میرزائی
 • نهم
  سیما رضائی
 • دهم تجربي
  امیرمحمد نجفی پور
 • نهم
  نگار عزیزی
 • سوم تجربي
  امیرحسین شمسی
 • سوم تجربي
  علیرضا بزرگی
 • نهم
  سحر عسگری
 • هفتم
  بیتا خانجانی
 • نهم
  مینا خسروی
 • نهم
  آیدا رضائی
دبستان
 • ششم دبستان
  نرگس بیات
 • ششم دبستان
  عسل عابدینی
 • ششم دبستان
  هیلدا سرلک
 • ششم دبستان
  حدیث مشهدی
 • ششم دبستان
  آتوسا صادقی خویگانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های خمين

سیما قزوینی
مجید شاه محمدی
نادیا کریمی
حامد بدری
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های خمين جمعه 1 اردیبهشت 1396