بيجار

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 20 مرداد 1396 در بيجار

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  ادریس ایروی
 • چهارم رياضي
  محمدرضا غفاری
 • چهارم تجربي
  مهران عباسی
 • چهارم تجربي
  زهرا خان احمدی
 • چهارم تجربي
  علی مراغه
متوسطه و دبیرستان
 • دهم تجربي
  علی صداقت
 • هفتم
  نیکی عظیمی عراقی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بيجار

جعفر ولدخانی
زهرا رجبی