گاليكش

سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های گاليكش

لیلا ملکان
حسن ملکان
مرضیه جعفریان
معصومه ملکان