بندرتركمن

سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بندرتركمن

زلیخا توماج
عبدالامین طریک
فاطمه رئیسی
طیبه مهدی زاده
میرمحمد میرقربان زاده
عبدالحمید قره جه