علي آبادكتول

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 23 تیر 1396 در علي آبادكتول

هنرستان
  • الكتروتكنيك
    سپهر شکی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های علي آبادكتول

مریم خراسانی
محسن چرخی زاده
افسانه نظری کتولی
مرضیه غیجی
اعظم گیلک
ابراهیم صالحی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های علي آبادكتول جمعه 9 تیر 1396