علي آبادكتول

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در علي آبادكتول

کنکوری ها
 • چهارم انساني
  فاطمه بذرافشان
 • چهارم تجربي
  عماد شهرکی
 • چهارم تجربي
  امیرمحمد زنگانه
 • چهارم تجربي
  ساجده مزیدی
 • چهارم تجربي
  حامد دیلم کتولی
 • چهارم تجربي
  علی گرائیلی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های علي آبادكتول

مریم خراسانی
اعظم گیلک
امیرحسین مصطفی تبار
محسن چرخی زاده
افسانه نظری کتولی
ابراهیم صالحی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های علي آبادكتول جمعه 19 خرداد 1396