جوانرود

سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های جوانرود

فاروق عزیزی
فاطمه امامی
آذر اعظمی
محی الدین مرادی
صادق حیدری
مرضیه کرمی