سرپل ذهاب

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در سرپل ذهاب

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  مهدی صیدمرادی
 • چهارم تجربي
  امیر حسین کاظمی حبیبوندی
 • چهارم تجربي
  سارا پاده بان
 • چهارم تجربي
  پارسا لرستانی
 • چهارم تجربي
  فاطمه یاری
 • چهارم تجربي
  زهره مرادی مهکی
 • چهارم تجربي
  دل آرام اختیاری
 • چهارم تجربي
  هانیه بابائی
 • چهارم تجربي
  محمد مهدی مرادی مطلق
 • چهارم تجربي
  زهرا حیدری
متوسطه و دبیرستان
 • هشتم
  محمدسینا کاظمی
 • دهم تجربي
  مریم یارمرادیان
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های سرپل ذهاب

وجیهه نجفی
فائزه رستمی ذهابی
فوزیه نجفی
مسعود گلمحمدی
پروین پیری
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های سرپل ذهاب جمعه 1 اردیبهشت 1396