الشتر

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در الشتر

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  اکبر دوستی
 • چهارم تجربي
  امیرمحمد پیرنیا
 • چهارم تجربي
  محمد حسین جوانمرد
 • چهارم تجربي
  حانیه قدمی
 • چهارم تجربي
  مهدی پاپی زاده
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های الشتر

اعظم کورانی
صید علی جوانمرد
راضیه سبزی