الشتر

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 8 اردیبهشت 1396 در الشتر

متوسطه و دبیرستان
  • نهم
    زینب حیدری
  • نهم
    نگار پیرنیا
  • نهم
    فاطمه علیجانی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های الشتر

راضیه سبزی
اعظم کورانی
صید علی جوانمرد
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های الشتر جمعه 1 اردیبهشت 1396