مس سرچشمه

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 8 اردیبهشت 1396 در مس سرچشمه

دبستان
  • ششم دبستان
    کیانا معافی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های مس سرچشمه

مرتضی بازدار
فاطمه پورجندقی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های مس سرچشمه جمعه 1 اردیبهشت 1396