مس سرچشمه

سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های مس سرچشمه

مرتضی بازدار
فاطمه پورجندقی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های مس سرچشمه جمعه 19 خرداد 1396