كشكوئيه رفسنجان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 1 اردیبهشت 1396 در كشكوئيه رفسنجان

متوسطه و دبیرستان
  • هشتم
    فاطمه منگالی رحمت اباد
دبستان
  • ششم دبستان
    مبینا شمسی زاده راویز
  • ششم دبستان
    علی کرمی رحمت اباد
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كشكوئيه رفسنجان

غلامرضا ابولی
فائزه حسن علی محمدی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های كشكوئيه رفسنجان جمعه 1 اردیبهشت 1396