كشكوئيه رفسنجان

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در كشكوئيه رفسنجان

متوسطه و دبیرستان
  • دهم علوم انسانى و معارف
    فاطمه منگالی
  • هشتم
    فاطمه منگالی رحمت اباد
دبستان
  • پنجم دبستان
    حسن صادقی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های كشكوئيه رفسنجان

غلامرضا ابولی
فائزه حسن علی محمدی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های كشكوئيه رفسنجان جمعه 22 اردیبهشت 1396