قلعه گنج

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در قلعه گنج

متوسطه و دبیرستان
 • سوم انسانى
  فاطمه بامری
 • سوم انسانى
  شیما پوراباذر
 • دهم علوم انسانى و معارف
  گلی پورمحمدی
 • دهم علوم انسانى و معارف
  فریبا مرداسی
 • سوم انسانى
  زینب رمشکی
دبستان
 • دوم دبستان
  ساجده پالای میرزائی
 • سوم دبستان
  کوثر پالای میرزائی
 • چهارم دبستان
  ایسان جهان پور
 • ششم دبستان
  زهرا بازگیر
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های قلعه گنج

یوسف چهرازاد
بهناز رییسی آهوان
مرضیه احمدی کهنعلی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های قلعه گنج جمعه 22 اردیبهشت 1396