بافت

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در بافت

کنکوری ها
 • چهارم رياضي
  سعید علیرضایی
 • چهارم انساني
  سارا معصوم پور
 • چهارم تجربي
  آرش تاژ
 • چهارم تجربي
  ندا السادات افضلی جوپاری
 • چهارم رياضي
  افسانه حبیبی
 • چهارم رياضي
  امیرحسین شمس الدینی مطلق
 • چهارم تجربي
  سمیه حاج ابراهیمی
 • چهارم تجربي
  علی رفیعیان
 • چهارم تجربي
  سینا سلطانی نژاد
 • چهارم تجربي
  مریم ایزدپناه
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بافت

سحر سلطانی نژاد
نجمه سلاجقه
زهراالسادات گلسرخی
امین صالحی پور
مهدیه سلطانی نژاد
اسما ذوالعلی