بردسير

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 30 تیر 1396 در بردسير

هنرستان
  • الكتروتكنيك
    محسن معصومی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های بردسير

زهرا گرکانی نژاد
زهره خسروی