پرديس

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 22 اردیبهشت 1396 در پرديس

متوسطه و دبیرستان
 • دهم علوم انسانى و معارف
  شیما باغانی
 • سوم تجربي
  فاطمه اکبری
دبستان
 • ششم دبستان
  مانی امینی
 • پنجم دبستان
  محمدمهدی ممبینی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های پرديس

احسان لعل
هما رودینی
عادل زواره محمدی
زهره ربیعی
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های پرديس جمعه 22 اردیبهشت 1396